Všeobecné obchodné podmienky LABRO, a.s.


Všeobecné obchodné  podmienky (ďalej len „VOP“) sú nedeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej Zmluvy o dielo alebo  Objednávky -  zmluvy o dielo alebo Rámcovej zmluvy a odvolávok vystavených na základe Rámcovej zmluvy (ďalej spolu len „zmluva“) a nadobúdajú platnosť spolu s touto zmluvou. Jednotlivé ustanovenia VOP neplatia, ak je v zmluve dohodnutá iná úprava príslušných ustanovení alebo je ich použitie v zmluve výslovne vylúčené.  Všetky písomné a/alebo ústne dohovory týkajúce sa zmluvy, dohodnuté medzi stranami sa považujú po uzavretí zmluvy za neplatné a neúčinné, pokiaľ nie sú výslovne spomenuté v zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, dodávateľov a zamestnancov dodávateľov (dodávatelia a zamestnanci dodávateľov ďalej spoločne označení len ako „subdodávatelia“), vstupujúcich  do  areálu  objednávateľa, objektov objednávateľa alebo objektov realizácie diela podľa zadania objednávateľa, so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi z VOP a zabezpečiť ich dodržiavanie svojimi zamestnancami a subdodávateľmi.

Definície

„zmluvné dokumenty“ zahŕňajú zmluvu, vrátane všetkých jej príloh, akékoľvek zmeny zmluvy a príloh písomne potvrdené stranami, ktoré v súhrne predstavujú úplnú dohodu medzi objednávateľom a zhotoviteľom. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi zmluvou a ktoroukoľvek prílohou k nej alebo   dokumentáciou týkajúcou  sa diela, je rozhodujúca zmluva.

„dátum platnosti“ znamená dátum uzatvorenia zmluvy zmluvnými stranami. Pokiaľ zmluva neobsahuje osobitný dátum účinnosti, je  dátum platnosti  zároveň aj  dátumom účinnosti zmluvy.

„deň“ alebo „dni“ znamenajú, pokiaľ nie je stanovené  inak, kalendárne dni.

„dokumentácia“ znamená dokumenty a iné podporné materiály dodané zhotoviteľom v súlade so zmluvnými dokumentmi ako podmienka kompletného splnenia diela. 

„dátum účinnosti“ znamená dátum, od ktorého sa zmluvné strany zaväzujú konať v súlade so zmluvnými dokumentmi.

„zariadenie“ znamená stroje, zariadenia, náhradné diely, tovar a ďalší materiál, ktoré majú byť zhotovené, resp. zabezpečené a dodané zhotoviteľom podľa zmluvných dokumentov.

„preberací protokol“ znamená protokol potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie časti plnenia (časti diela, jednotlivej dodávky, časti prác a podobne) pre účely fakturácie, s ktorým sa nespája  plynutie záruky za akosť za prevzatú časť plnenia.

„finálne akceptovanie“ znamená odovzdanie a prevzatie diela resp. samostatnej časti diela objednávateľom, ktoré zmluvné strany potvrdia podpisom finálneho preberacieho  protokolu. 

„finálny preberací protokol“ znamená protokol o odovzdaní a prevzatí diela resp. samostatnej časti diela po vykonaní úspešnej komplexnej záručnej skúšky a/alebo skúšobnej prevádzky a/alebo bezporuchovom  uvedení diela resp. samostatnej časti diela do prevádzky a odovzdaní súvisiacej dokumentácie. Strany súhlasia, že finálny preberací protokol bude podpísaný najneskôr do 48 hodín po úspešnom vykonaní komplexnej záručnej skúšky a/alebo skúšobnej prevádzky a/alebo a bezporuchovom uvedení diela resp. samostatnej časti diela do prevádzky a odovzdaní súvisiacej dokumentácie. Od podpísania finálneho preberacieho protokolu začína plynúť záruka za akosť diela resp. samostatnej časti diela.

„práva duševného vlastníctva“ znamenajú priemyselné práva, najmä vynálezy, patenty, úžitkové vzory, zlepšovacie návrhy, ochranné známky, označovanie pôvodu výrobkov, obchodné značky ako aj autorské práva a podobné práva, ktoré podľa medzinárodných dohovorov, právneho poriadku štátu podľa sídla objednávateľa alebo zhotoviteľa alebo právneho poriadku tretích štátov požívajú právnu ochranu. 

„strana“ alebo „zmluvná strana“ znamená objednávateľa alebo zhotoviteľa. 

„strany“ alebo „zmluvné strany“ znamenajú oboch účastníkov zmluvy t.j. objednávateľa a zhotoviteľa. 

„cena diela“ znamená dohodnutú pevnú sumu špecifikovanú v zmluvných dokumentoch, vrátane dohodnutých prirážok alebo  redukcií, ktorá je plnou a kompletnou kompenzáciou za dielo a akékoľvek ďalšie plnenie realizované na základe zmluvných dokumentov.

„manažér projektu“ je manažér vymenovaný objednávateľom alebo jeho schválený zástupca, ktorý bude mať kompletný dohľad nad realizáciou diela a bude prvou kontaktnou osobou pre zhotoviteľa v čase realizácie diela. 

„dielo“ znamená všetky zariadenia, výkony a služby, ktoré majú byť poskytnuté zhotoviteľom na základe zmluvných dokumentov, vrátane, ale nie len, návrhu, inžinierskeho vypracovania, výroby, kódovania, obstarania a dodávky zariadení, montáže, skúšania, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu, v rozsahu určenom v zmluvných dokumentoch. 

„samostatná časť diela“ znamená spravidla samostatný funkčný celok, ktorý je súčasťou diela a všetky s tým súvisiace práce a dodávky, na ktorú zhotoviteľ poskytuje samostatnú záruku za akosť (napr. technologická časť stavby alebo jej prevádzkový súbor, resp. čiastkový prevádzkový súbor). Ustanovenia VOP týkajúce sa diela sa analogicky aplikujú aj na samostatnú časť diela.

„stavba na kľúč“ znamená zhotovenie kompletného diela zhotoviteľom, na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, v rozsahu a termíne uvedenom v zmluvných dokumentoch. Spravidla zahŕňa tzv. inžinierske činnosti ako je vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie všetkých povolení v zmysle požiadaviek platného právneho poriadku Slovenskej republiky (SR), dodávku a inštaláciu všetkých zariadení a poskytnutie všetkých súvisiacich  výkonov  a  služieb, vrátane, ale nie len, stavebného alebo autorského dozoru, skúšobnej prevádzky, zaškolenia personálu a uvedenia diela do prevádzky ako i iných dodávok, výkonov a služieb, ktoré nie sú výslovne spomenuté v zmluvných dokumentoch, ale ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť diela.

„šéfmontáž“ je odborná činnosť zhotoviteľa, alebo osoby ním poverenej, zabezpečujúca koordináciu a dozor nad všetkými postupmi a výkonmi pri montáži, individuálnych skúškach, komplexných (záručných) skúškach a uvedení diela do prevádzky. Zhotoviteľ, alebo ním poverené osoby sú pri šéfmontáži oprávnení udeľovať pokyny všetkým subjektom podieľajúcim sa na montáži, bez ohľadu na to, či ide o subdodávateľov zhotoviteľa alebo nie a kontrolovať ich plnenie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto postupy a výkony boli vykonané kvalifikovane, v súlade s jeho pokynmi a zmluvnými dokumentmi.

„montáž“ je činnosť, ktorou sú zariadenia uvedené do prevádzky schopného stavu zodpovedajúceho zmluvným dokumentom.

„písomnosti“ zahŕňajú všetky ručne, strojovo alebo tlačou písané vyhlásenia alebo iné dokumenty s oprávneným podpisom alebo pečiatkou, zahŕňajúce telegramy, telexy, káblové alebo faxové prenosy a slová „písomne“ a „písané“ znamenajú všetky dokumenty náležite podpísané osobou, ktorá je oprávnená zastupovať stranu. 

„opcia“ znamená oprávnenie, avšak nie povinnosť objednávateľa požadovať a súčasne povinnosť zhotoviteľa na základe výzvy objednávateľa a v termíne stanovenom objednávateľom dodať  objednávateľovi práce, zariadenia a iné výkony a služby (ďalej spolu „dodávky“) bez potreby uzavretia osobitnej zmluvy alebo povinnosť zhotoviteľa uzavrieť do termínu určeného objednávateľom osobitnú zmluvu alebo dodatok k zmluvným dokumentom na dodávky za cenových a iných podmienok (i) uvedených v zmluvných dokumentoch, alebo  (ii) uvedených v ponuke zhotoviteľa, pokiaľ nie je súčasťou zmluvných dokumentov.

„generálny zhotoviteľ“ je obchodná spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dielo alebo inú obdobnú zmluvu s hlavným investorom, a ktorá realizačne zastrešuje celý projekt sama alebo prostredníctvom ďalších subjektov.

„predpisy generálneho zhotoviteľa“ sú všeobecné obchodné podmienky generálneho zhotoviteľa vrátane interných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súvisiace predpisy, ktorými je zhotoviteľ viazaný a ktorými je povinný sa riadiť.

„hlavný investor“ je akákoľvek obchodná spoločnosť, pre ktorú sa realizuje dielo a ktorá ho financuje z vlastných alebo cudzích zdrojov a je v priamom záväzkovom vzťahu s generálnym zhotoviteľom.

„predpisy hlavného investora“ sú všeobecné obchodné podmienky hlavného investora vrátane interných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súvisiace predpisy, ktorými je zhotoviteľ viazaný a ktorými je povinný sa riadiť.

Základné ustanovenia

1. Návrh zmluvy objednávateľa alebo návrh na zmluvné konanie nie je výzvou k začatiu realizácie diela. Zhotoviteľ môže s realizáciou diela začať a v realizácii pokračovať len na základe uzavretej zmluvy, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak. Ak je v zmluve uvedené dlhšie časové obdobie ako si vyžaduje realizácia diela bez určenia konkrétneho termínu začatia diela, zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne určenom objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak.

2. Všetky práce nad rámec stanovený zmluvnými dokumentmi musia byť odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa písomnou formou pred ich začatím. Akékoľvek práce zrealizované pred týmto odsúhlasením nie je objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác na základe zmluvných dokumentov dodržiavať hlavné zásady systému riadenia kvality a environmentálneho riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

4. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že:

a) práce vykonávané podľa zmluvy sú predmetom jeho podnikateľskej činnosti, 

b) práce  na vyhradených technických zariadeniach sú vykonávané odborne spôsobilými osobami v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z. SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č.508/2009 Z. z.“). V prípade zhotoviteľa so sídlom resp. miestom podnikania mimo územia SR práce na vyhradených technických zariadeniach sú  vykonávané zamestnancami zhotoviteľa s odbornou spôsobilosťou vyžadovanou a zodpovedajúcou platnej legislatíve štátu podľa sídla zhotoviteľa resp. miesta podnikania zhotoviteľa. Pred začatím prác zhotoviteľ predloží objednávateľovi fotokópie oprávnení pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach (ďalej len „VTZ“), prípadne iné oprávnenia potrebné pre výkon činnosti, vrátane oprávnení subdodávateľov. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy ak zistí, že práce na VTZ zhotoviteľ alebo subdodávatelia vykonávajú bez príslušného oprávnenia.

c) v prípade škody, ktorá vznikne pri realizácii zmluvy v súvislosti s jeho činnosťou, sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu v preukázanom rozsahu.

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna práca nebola vykonávaná osobou, ktorá podľa príslušného lekárskeho posudku nie je zdravotne spôsobilá  na výkon takej práce, ak takéto zdravotné obmedzenie je zhotoviteľovi známe alebo mu malo byť známe. 

7. Počas doby trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi zmeny týkajúce sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám, predmetu činnosti, ak súvisí s dielom podľa zmluvy, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie akéhokoľvek konania podľa aplikovateľnej legislatívy upravujúcej konkurz alebo obdobné  konanie. 

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je pevná a dohodnutá vo výške určenej v zmluvných dokumentoch.

2. Zmeny a práce naviac oproti rozsahu špecifikovanému v zmluvných dokumentoch, vyžiadané objednávateľom resp. vzniknuté v priebehu realizácie diela bez zavinenia zhotoviteľa, môžu byť po predchádzajúcom súhlase objednávateľa dôvodom na úpravu ceny, a to výlučne písomným dodatkom  k zmluve.

3. Ak je v zmluve dohodnutá jednotková cena prác a súčasne je v zmluve alebo jej prílohách uvedený  odhadovaný počet jednotiek, zhotoviteľ nie je oprávnený prekročiť odhadovaný počet jednotiek bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľom. Akékoľvek práce naviac, zrealizované bez takého súhlasu, nie je objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť.

4. Ak je cena alebo časť ceny dohodnutá v zmluve hodinovou  sadzbou, zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať  objednávateľovi len čistý skutočne odpracovaný čas, bez času potrebného na prestávky v práci, presuny pracovníkov, vybavovanie vstupov do areálu objednávateľa alebo areálu zadaného objednávateľom, testovanie a školenia pracovníkov z oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi alebo odbornej prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok, ktoré vykonáva objednávateľ a pod..

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní objednávateľovi na jeho žiadosť preskúmanie nákladov na zhotovenie diela; na základe požiadavky objednávateľa predloží položkovitý rozpočet ceny diela a povolí overenie týchto údajov určenými osobami na výrobných pracoviskách zhotoviteľa.

6. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi.

7. Faktúra zhotoviteľa a platba bude realizovaná v takej mene, v akej je cena  dohodnutá v zmluve.

8. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela objednávateľom, pokiaľ  nie je v zmluvných dokumentoch  dohodnuté  inak. 

9. V  prípade, ak v súlade so zmluvou objednávateľovi vzniká povinnosť realizovať platby vopred na základe zálohových faktúr, zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po obdržaní platby na účet zaslať objednávateľovi  na e-mail informáciu o dátume prijatia platby a čísle faktúry, ku ktorej sa prijatá platba viaže. Najneskôr v poslednej faktúre je zhotoviteľ povinný zohľadniť zálohovú platbu, pokiaľ nie je v zmluvných dokumentoch  dohodnuté  inak. 

10. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do pätnástich (15) dní po odovzdaní a prevzatí diela alebo   samostatnej časti diela alebo inej časti diela, ak fakturácia po častiach bola dohodnutá, pričom z faktúry musí byť zrejmé, že sa jedná o čiastkovú dodávku. Ak má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi originál faktúry najneskôr do piatich (5) dní od jej vystavenia. 

Zhotoviteľ je povinný opravnú faktúru k pôvodnej faktúre vystaviť a doručiť objednávateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa kedy nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy (napr. uzavretie reklamácie, schválenie dodatku o zmeny ceny a pod.).V prípade, že zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi faktúru v stanovenom termíne a následne správca dane dorubí objednávateľovi sankciu z titulu neoprávnene odpočítanej, alebo oneskorene odvedenej dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Daňový poriadok), zhotoviteľ sa zaväzuje vyrubenú sankciu titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

11. Zhotoviteľ doručí originál faktúry s príslušnými prílohami v písomnej forme na adresu objednávateľa: LABRO, a.s., pokiaľ nie je v zmluve alebo inej dohode uzavretej medzi stranami dohodnutý iný spôsob vyhotovenia a doručenia faktúr.

12. Ak má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania, z ktorého dodáva zariadenie objednávateľovi v štáte Európskej únie (EÚ), je povinný vo faktúre a v dokladoch o dodaní zariadenia, ktoré zhotoviteľ pripojí k faktúre, uvádzať nasledovné údaje:

a) obchodné meno zhotoviteľa, adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne,

b) daňové registračné číslo zhotoviteľa pre DPH,

c) opis dodaného zariadenia (podľa položiek a v súlade s colným sadzobníkom, alebo používaný názov v praxi),

d) kód zariadenia podľa Colného sadzobníka (podľa položiek),

e) fakturovanú sumu,

f) členský štát zaslania,

g) krajinu pôvodu,

h) čistú hmotnosť (podľa položiek),

i) množstvo v dodatkových merných jednotkách podľa Colného sadzobníka, 

j) dodaciu podmienku v zmysle Incoterms®2010,

k) druh dopravy,

l) dátum dodania.

        Celková hodnota zariadenia, ktorú zhotoviteľ uvedie v odosielacích dokladoch (baliaci  zoznam) pre colné/ INTRASTAT  účely neprekročí dohodnutú cenu za dodávku zariadenia. 

Ak prepravu zariadenia z iného členského štátu EÚ na územie SR zabezpečuje zhotoviteľ, zaväzuje sa objednávateľovi doručiť ako súčasť faktúry doklady potvrdzujúce prepravu zariadenia.

13. Ak súčasťou prác je  dodávka zariadení z tretích štátov (mimo EÚ), zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku zariadení v identickom rozsahu a členení ako bola zhotoviteľom vystavená tzv. sprievodná colná faktúra pre prvotné colné konanie vo vývoze u zhotoviteľa a zároveň v dovoze u objednávateľa. Pri dodávkach z EÚ zhotoviteľ uvedie v súlade s príslušnou legislatívou EÚ vo faktúre aj IČ DPH, pod ktorým zariadenie dodáva, prípadne IČ DPH daňového zástupcu, ak je ním v danom prípade zastúpený. Ak súčasťou prác je dodávka zariadenia z EÚ a zároveň dodávka zariadenia z tretích štátov, zhotoviteľ je povinný vystaviť osobitnú faktúru za dodávku zariadenia z tretích krajín a osobitnú faktúru za dodávku zariadenia z EÚ v súlade s vyššie uvedeným.

14. Faktúra (1 originál a 2 kópie)  bude vyhotovená na základe skutočne zrealizovaných dodávok a vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom, pričom doklady o dodávke zariadení, preberací protokol alebo finálny preberací protokol potvrdený oboma stranami bude súčasťou faktúry. Pri každej čiastkovej fakturácii bude na faktúrach uvedené číslo a dátum príslušnej zmluvy, na základe ktorej bolo dielo vykonávané.

2.16 Každá faktúra musí obsahovať:

číslo a názov stavby (projektu),

číslo obchodného prípadu - zmluvy,

deň odoslania faktúry,

deň splatnosti faktúry,

označenie peňažného ústavu zhotoviteľa a číslo  jeho bankového účtu v IBAN formáte,

2.17  K faktúre je zhotoviteľ povinný pripojiť  tieto podklady

objednávateľom potvrdený doklad o prevzatí prác objednávateľom, 

doklady potvrdzujúce prepravu zariadenia, ak súčasťou prác podľa zmluvy bude dodávka zariadenia a prepravu zariadenia z iného členského štátu EU na územie SR zabezpečuje zhotoviteľ.

2.18 Zhotoviteľ vystaví faktúru obsahujúcu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. SR o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Zákon o DPH) iba za predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom DPH v SR. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v čase trvania zmluvného vzťahu písomne oznámiť objednávateľovi dátum zrušenia registrácie za platiteľa DPH alebo akejkoľvek zmeny v registrácii (napr. skupinová registrácia pre účely DPH, zmena registrácie zahraničnej osoby na prevádzkareň a pod.), a to bezodkladne po tomto dátume. V prípade, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru, ktorá bude obsahovať DPH v čase, keď nebude jej platiteľom alebo uvedie nesprávne IČ DPH svoje alebo svojho daňového zástupcu a následne správca dane objednávateľovi dorubí dodatočnú DPH a zároveň v zmysle Daňového poriadku vyrubí objednávateľovi sankciu z neoprávnene odpočítanej DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

       Vo väzbe na § 69 ods. 14 Zákona o DPH v prípade zverejnenia zhotoviteľa na stránke Finančného riaditeľstva SR v zmysle § 69 ods. 15 citovaného zákona v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, je objednávateľ oprávnený zadržať sumu  zodpovedajúcu hodnote DPH zo všetkých fakturovaných plnení s dátumom vzniku daňovej povinnosti ku dňu zverejnenia zhotoviteľa v tomto zozname, ako i po tomto dátume, najneskôr však do dátumu výmazu zhotoviteľa zo zoznamu. Takto zadržaná suma DPH bude uhradená zhotoviteľovi odpísaním z účtu objednávateľa najneskôr (i) druhý pracovný deň po doručení písomného potvrdenia miestne príslušného správcu dane (daňového úradu) zhotoviteľa potvrdzujúceho, že za zdaňovacie obdobie, v ktorom zhotoviteľovi vznikla daňová povinnosti k DPH za dodávky uskutočnené v prospech objednávateľa, z ktorých objednávateľ zadržal fakturovanú sumu DPH, zhotoviteľ podal daňové priznanie k DPH a táto daňová povinnosť k DPH bola ním zaplatená, a súčasne zhotoviteľ preukáže objednávateľovi kópiu podaného daňového priznania za predmetné zdaňovacie obdobie a kópiu časti daňovej evidencie k DPH za predmetné zdaňovacie obdobie  potvrdenú zodpovednou osobou zhotoviteľa zahŕňajúcu dodávky tovarov a služieb podliehajúcich DPH na výstupe, v ktorej sú zahrnuté príslušné faktúry vystavené pre objednávateľa, z ktorých suma DPH bola zadržaná, a súhrnné dáta z tejto daňovej evidencie k DPH sú zhodné s dátami uvedenými v daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, alebo (ii) v deň splatnosti príslušnej faktúry, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Zadržanie úhrady sumy zodpovedajúcej hodnote DPH v zmysle vyššie uvedeného  sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry.   

       Ak objednávateľ v dôsledku zákonného ručenia za DPH uhradí DPH za zhotoviteľa na základe rozhodnutia správcu dane, vyúčtuje takto zaplatenú DPH vrátane príslušenstva zhotoviteľovi titulom náhrady škody a takto vzniknutú  pohľadávku je objednávateľ oprávnený započítať oproti akémukoľvek záväzku, ktorý  eviduje voči zhotoviteľovi, a to aj pred lehotou splatnosti takého záväzku. Ak po úhrade DPH objednávateľom v dôsledku zákonného ručenia za DPH dôjde k úhrade DPH aj zo strany zhotoviteľa jeho správcovi dane a ten vráti DPH resp. jej časť objednávateľovi, objednávateľ vystaví vo výške jemu vrátenej sumy dobropis k faktúre, ktorou bola vyúčtovaná náhrada škody zhotoviteľovi a túto sumu mu vráti.

2.19 V prípade, ak zhotoviteľ je platcom DPH v SR a úhrada ceny je dohodnutá v inej  mene ako v eurách (EUR), zhotoviteľ vo faktúre uvedie základ dane v cudzej mene. V zmysle Zákona o DPH, základ dane v cudzej mene prepočíta na EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Zo základu dane v EUR vypočíta príslušnú DPH v EUR a vypočítanú DPH zaokrúhli na najbližší eurocent do 0,005 EUR nadol a od 0,005 EUR vrátane, nahor. Takto vypočítanú DPH prepočíta na dohodnutú cudziu menu vybraným kurzom a vo faktúre uvedie celkovú sumu (základ dane a DPH) v cudzej mene.

2.20 Lehota splatnosti faktúry je uvedená v zmluve a začne plynúť odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak vo vzťahu k banke, ktorá je pre deň realizácie úhrady rozhodujúca, pripadne posledný deň splatnosti faktúry na sobotu, deň pracovného pokoja alebo voľný bankový deň, je posledným dňom splatnosti faktúry najbližší budúci pracovný (bankový) deň danej banky. 

2.21 Ak  je zhotoviteľovi vrátená faktúra bez zaplatenia za účelom vykonania opravy, prípadne jej doplnenia, je zhotoviteľ povinný obratom zaslať opravenú faktúru objednávateľovi e-mailom na adresu: info@labro.sk XXX a následne zašle zhotoviteľ originál opravenej, resp. doplnenej  faktúry bez vád poštou. Dňom  doručenia faktúry bez  vád začína plynúť nová lehota splatnosti.

Zhotoviteľ je povinný opravnú faktúru k pôvodnej faktúre vystaviť a doručiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa kedy nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy (napr. uzavretie reklamácie, schválenie dodatku o zmene ceny a pod.).

Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške  0,05%  za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Úroky z omeškania sú splatné v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania objednávateľovi.

Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu objednávateľa. 

Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a banky zhotoviteľa hradí zhotoviteľ.

Objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z celkovej ceny diela tzv. zádržné za splnenie záväzkov a povinností počas záručnej doby. Zádržné bude objednávateľom zadržané ako posledných 10% z dohodnutej  celkovej  ceny diela určenej na úhradu. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zádržné v lehote do tridsiatich (30) dní (i) po doručení žiadosti zhotoviteľa o vyplatenie zádržného, vystavenej po uplynutí záručnej lehoty na zhotovené dielo a obsahujúcej prehlásenie zhotoviteľa o splnení všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto záruky/záruk, alebo  (ii) predložení bankovej záruky vystavenej renomovanou bankou vo výške 100% hodnoty zádržného, platnej do konca záručnej doby. Text bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasený zo strany objednávateľa. Ak sú v zmluvných dokumentoch dohodnuté rôzne záručné lehoty pre dielo alebo pre jednotlivé samostatné časti diela, pre vyplatenie zádržného  je rozhodujúce uplynutie najdlhšej záručnej lehoty, vrátane predĺženej záručnej lehoty v zmysle bodu 16.8 VOP; v prípade plynutia novej záručnej lehoty na opravené alebo vymenené časti diela, je objednávateľ oprávnený zadržať zádržné vo výške zodpovedajúcej hodnote opravenej alebo vymenenej časti diela. Pre dohodu o zmene spôsobu a termínu vyplatenia zádržného sa nevyžaduje  uzavretie osobitného dodatku k zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje práce zabezpečované subdodávateľmi zaplatiť v lehote splatnosti dohodnutej so subdodávateľmi. Porušenie tejto  povinnosti zhotoviteľom  sa považuje za podstatné  porušenie zmluvy.

2.28Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy. Akékoľvek takéto postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s jeho súhlasom je neplatné. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z finančného objemu takto neplatne postúpenej  pohľadávky.

Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi veci na vykonanie diela, zhotoviteľ je povinný vo faktúre znížiť cenu diela o skutočnú cenu týchto vecí, pokiaľ zo zmluvy jednoznačne nevyplýva, že cena týchto vecí nie je zahrnutá do ceny diela.

Ak zhotoviteľ nezačne práce na vykonávaní diela do dvoch (2) týždňov od odovzdania staveniska - pracoviska, resp. termínu určeného v zmluve pre začatie prác na diele, zhotoviteľ je povinný do pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy vrátiť objednávateľovi finančné prostriedky poskytnuté mu objednávateľom do tohto času. 

2.31 Ak zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi dobropis ku faktúre pred jej úhradou, zníži tak výšku svojej pohľadávky vyplývajúcej z takejto faktúry o výšku k nej vystaveného dobropisu. Objednávateľ vykoná úhradu takejto faktúry zníženú o čiastku podľa dobropisu. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že o takomto znížení nie je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ vystaví a doručí dobropis k faktúre po jej úhrade, dobropis je splatný v lehote do troch (3) dní po jeho doručení objednávateľovi. 

Technické podklady, dokumentácia, výkresy a software

3.1 Všetky výkresy a technické popisy (technické podklady) objednávateľa ako aj podklady iného ako technického charakteru, ktoré sú dané k dispozícii zhotoviteľovi, ostávajú vlastníctvom objednávateľa a nesmú byť bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdané tretej osobe (s výnimkou tých subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí ich potrebujú pre plnenie zmluvy), rozmnožované, ani použité zhotoviteľom a subdodávateľmi pre iné účely ako plnenie zmluvy; zhotoviteľ je povinný technické podklady (vrátane vyhotovených kópií) vrátiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu po splnení účelu. Ak z nejakého dôvodu nedôjde k uzavretiu zmluvy a/alebo bude zmluva predčasne ukončená, musia byť tieto technické podklady (vrátane vyhotovených kópií) vrátené objednávateľovi bezodkladne, ale najneskôr do šiestich (6) mesiacov od odoslania návrhu zmluvy zhotoviteľovi, resp. do jedného (1) mesiaca od predčasného  ukončenia zmluvy.

3.2  Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi  ako súčasť diela všetky dokumenty týkajúce sa alebo súvisiace s dielom, vrátane dokladov o vytýčení, riadiacich, kontrolných a porealizačných zameraniach vyhotovenia diela alebo jeho častí, a to najneskôr ku dňu konečného akceptovania diela. Zhotoviteľ uvedené  dokumenty zabezpečí z vlastných zdrojov resp. prostredníctvom subdodávateľa geodetických prác zhotoviteľa na vlastné náklady tak, aby zo strany objednávateľa bola možná  kontrola kvality prác vykonaných zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti bude považované za  podstatné porušenie zmluvy. Dokumentácia bude dodaná v jazyku slovenskom, pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak.

Zhotoviteľ je povinný po ukončení prác ako súčasť diela odovzdať objednávateľovi všetky protokoly a certifikáty o skúškach zariadení, ktoré montoval, inštaloval alebo vyhotovil, v slovenskom jazyku.

3.4  Návody na obsluhu, opravy a údržbu musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi v rozsahu stanovenom vyhl. č. 508/2009 Z.z., resp. inou príslušnou právnou úpravou. Návody a štítky ovládacích panelov zariadení musia byť v slovenskom jazyku.

3.5 Všetky výsledné základné a detailné výkresy a technické popisy, (technické podklady) ako i softvér, vyhotovené alebo dodané zhotoviteľom alebo subdodávateľmi zhotoviteľa, ktoré sú súčasťou diela podľa zmluvy s výnimkou uvedenou v tomto bode, budú dodané objednávateľovi v určenom elektronickom  formáte a  štruktúre a stanú sa vlastníctvom objednávateľa. Výkresová dokumentácia bude zahŕňať aj detailný Zoznam(y) materiálov, ktorý bude pre každý komponent a časť obsahovať: 1) názov komponentu/časti, 2) číslo časti/komponentu, 3) obchodné meno zhotoviteľa/výrobcu, 4) číslo modelu, 5) sériové číslo, 6) akékoľvek ďalšie identifikačné údaje. Softvér, vrátane zdrojového  a  vykonávateľného kódu, bude dodaný v určenom elektronickom formáte vo výslednej verzii, plne opravený a editovaný tak, aby odrážal zmeny vzniknuté počas uvádzania diela do prevádzky. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatné, časovo neobmedzené a bezvýhradné právo používať technické podklady a softvér akýmkoľvek spôsobom, aký objednávateľ uzná za vhodný pre stavbu (projekt), zhotovenie diela, opravy a údržbu diela, upgrade  ako aj pre iné účely súvisiace s dielom, vrátane práva za týmito  účelmi poskytnúť ich tretej osobe. Všetky ostatné práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, alebo v súvislosti s nimi, sú a ostanú výlučne zhotoviteľovi resp. subdodávateľovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený s písomným súhlasom objednávateľa obmedziť aplikáciu tohto ustanovenia na niektoré časti technických podkladov alebo vylúčiť z odovzdania niektoré časti technických podkladov z dôvodu, že obsahujú chránené informácie; tieto časti musia byť jednotlivo identifikované a vopred prerokované s objednávateľom. 

Doba a termín plnenia, miesto  plnenia 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutej dobe alebo  termíne.

Zmena doby alebo termínu plnenia môže byť upravená iba písomným dodatkom k zmluve.

Pokiaľ nie je stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzok predčasne.

Miesto dodania zariadenia, softvéru, hardvéru a pod. je stanovené dohodnutou  dodacou paritou, inak  sa miestom dodania zariadenia, softvéru, hardvéru a pod. rozumie miesto uvedené v zmluve, v prípade, ak nie je v zmluve určené, sídlo objednávateľa. Dodávka pred dohodnutým termínom plnenia, prípadné čiastočné dodávky, sú prípustné len vtedy, ak to strany výslovne dohodnú.

Miestom realizácie diela a miestom plnenia (montáž, uvedenie do prevádzky, skúšky a pod.) miesto uvedené v zmluve.

Odovzdanie miesta zhotovenia diela

Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa prevziať miesto zhotovenia diela (ďalej len „stavenisko“ alebo „pracovisko“), pokiaľ prevzatiu nebránia podmienky dohodnuté v zmluvných dokumentoch.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Podmienkou začatia prác na stavenisku je predloženie rozhodnutia od príslušného orgánu štátnej správy, ak to stavba, kde sa dielo realizuje, vyžaduje. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi písomne:

vytýčenie lomových bodov hranice staveniska,

priestory pre umiestnenie dočasných objektov zariadenia staveniska a sklady materiálov,

odberné miesta elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody, telefón, prípadne ďalšie miesta napojenia energií, vody, spevnené prístupové komunikácie,

podmienky BOZP a PO na danom stavenisku s určením ochranných pásiem a ďalšie špecifické požiadavky v tejto oblasti.

Stavenisko bude spôsobilé na nerušené vykonávanie prác a bude počas celej doby realizácie diela bez právnych a faktických vád a bez nárokov tretích osôb počas celého obdobia výkonu prác.

Priestory a objekty v areáli, kde sa nachádza stavenisko môžu byť zhotoviteľom používané iba v súlade s ich technickou dokumentáciou.

Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť a v prípade potreby aj oplotiť. Zhotoviteľ je povinný  stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.

Stráženie svojho pracoviska si zabezpečí zhotoviteľ sám. Priestory v areáli, kde sa realizuje dielo, používané  zhotoviteľom v súvislosti s výkonom prác (napr. unimobunky, sklady, šatne) musia byť zreteľne označené  obchodným menom zhotoviteľa s uvedením mena zodpovednej osoby a telefónneho kontaktu dostupného nepretržite 24  hodín. 

Na vyčlenenom pracovisku je zhotoviteľ povinný udržiavať poriadok a čistotu. V prípade porušenia tejto povinnosti si objednávateľ vyhradzuje právo v priebehu realizácie diela dať pracovisko vyčistiť na náklady zhotoviteľa. Najneskôr do tridsiatich (30) dní po konečnom akceptovaní diela je zhotoviteľ povinný pracovisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a odovzdať pracovisko objednávateľovi. Pri nesplnení tejto povinnosti zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 150.- EUR a za každý deň omeškania 50,- EUR až do dňa úplného vyčistenia a odovzdania pracoviska objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele podrobne sa oboznámiť so  vstupnými údajmi areálu staveniska, ktoré mu poskytol objednávateľ, s vhodnosťou pracoviska, ako aj s podmienkami realizácie diela. Bezodkladne je povinný upozorniť objednávateľa na vady vstupných podkladov, resp. na okolnosti brániace riadnemu vykonaniu diela, v opačnom prípade sa nemôže neskôr týchto okolností  dovolávať a zodpovedá objednávateľovi aj za škodu spôsobenú týmto neoznámením. 

Stavebný denník, montážny denník

Ak je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zák. č. 50/1976 Zb. SR o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) je povinný viesť ho odo dňa prevzatia pracoviska a po celú dobu realizácie diela. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä, ale nie len: (i) popis denne vykonanej práce, (ii) problémy, ktoré sa vyskytli pri výkone prác, (iii) dôležité okolnosti, (iv) poučenia, odkazy, (v) odporúčania a pokyny zhotoviteľa, (vi) údaje o časovom postupe prác a ich akosti, (vii) zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, (viii) údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác, (ix) denný prehľad o počte a profesnej skladbe pracovníkov zhotoviteľa a subdodávateľa, vrátane ich menného zoznamu ako i zamestnancov objednávateľa, ak sa podieľajú na výkone prác, (x) inštrukcie zásadného charakteru, záväzné pre zamestnancov objednávateľa, (xi) údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.  

V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na pracovisku trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí dňom konečného akceptovania diela.

Denné záznamy v stavebnom denníku čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Každý zápis musí byť denne podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Gumovanie v stavebnom denníku je neprípustné. Škrtanie je prípustné len tak, aby ostal pôvodný text čitateľný.

Denné záznamy  je zhotoviteľ povinný predkladať na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, ale  najneskôr v prvý  pracovný  deň po dni vykonania zápisu v stavebnom denníku. Ak stavbyvedúci zhotoviteľa nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Ak je na stavbe stály technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý prepis. Ak technický dozor objednávateľa nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Pri rozdielnych názoroch musia byť oba názory zaznamenané do stavebného denníka. Ak odmietne niektorá zo zodpovedných osôb zápis v stavebnom denníku podpísať, je nutné uviesť  vysvetľujúcu poznámku zdôvodňujúcu takéto odmietnutie. Následne  musí dôjsť k vysvetleniu a objasneniu tejto skutočnosti  medzi objednávateľom  a zhotoviteľom.

Zhotoviteľ je povinný písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť na svoje náklady.

V prípade, ak zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa odstraňujú vady a nedostatky spôsobené zhotoviteľom, alebo sa na ich odstránenie čaká, tieto skutočnosti a časové údaje budú zapísané a potvrdené  v stavebnom denníku ako "opravné práce".  Opravné práce nebudú zhotoviteľom fakturované. 

Ak zhotoviteľ nie je povinný viesť stavebný denník podľa Stavebného zákona, zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník v listinnej (písomnej) forme určenej objednávateľom, a to odo dňa prevzatia pracoviska. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný viesť montážny denník vždy, keď sú práce vykonávané úplne alebo čiastočne v areáli, kde sa realizuje dielo a cena diela alebo časť ceny diela je  stanovená v zmluve hodinovou  sadzbou. V prípade, ak má zhotoviteľ s objednávateľom súčasne uzavretých viac zmlúv a aspoň v jednej z týchto zmlúv je cena stanovená hodinovou sadzbou, je zhotoviteľ povinný  viesť montážne denníky pri realizácii všetkých uzavretých zmlúv. Vybrané zásady a náležitosti pre vedenie stavebného denníka uvedené v bode 6.1 až 6.5 sa analogicky aplikujú aj na vedenie montážneho denníka.

Ak je zhotoviteľ povinný  viesť montážny denník, je povinný viesť ho po  celú dobu výkonu prác vo forme predpísanej objednávateľom a denné záznamy v ňom je zhotoviteľ povinný predkladať na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa, najneskôr v prvý pracovný deň po dni, keď boli práce vykonané.

Objednávateľ si vyhradzuje právo skontrolovať odpracované hodiny zaznamenané v montážnom denníku prostredníctvom systému elektronickej kontroly vstupov a opustenia areálu, v ktorom sa realizuje dielo a v prípade zistenia rozporov medzi týmito záznamami uplatniť reklamáciu zaznamenaného alebo  vyfakturovaného množstva odpracovaných hodín. Podstatné alebo opakujúce sa rozdiely zistené objednávateľom budú považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa oprávňujúce objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi  objednávateľom a zhotoviteľom.

 Balenie a značenie dodávky zariadenia

7.1 Balenie zariadenia musí zodpovedať charakteru a povahe zariadenia a príslušným bezpečnostným a technickým normám a ďalším aplikovateľným právnym predpisom, ktoré zaručuje jeho neporušenosť počas prepravy a musí umožniť bezpečnú prepravu, manipuláciu a uskladnenie. 

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí pre zariadenie takú konzerváciu, ktorá ho ochráni proti korózii a zničeniu minimálne  v priebehu šiestich (6) mesiacov po dodávke zariadenia na miesto určenia, za predpokladu, že zariadenie bude uskladnené takým spôsobom, ktorý bol odsúhlasený medzi stranami. Zhotoviteľ je zároveň povinný priamo na zariadení uviesť názov použitej konzervačnej látky.

7.3 Ak je zariadenie dodávané zo zahraničia a zabalené v obale, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v zákone č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o obaloch“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákona o obaloch a súvisiacej platnej legislatívy v oblasti obalov a odpadov z obalov a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu plniť počas platnosti zmluvy. Objednávateľ potvrdzuje, že v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov vyplývajúcich z tohto vyhlásenia by nemal záujem so zhotoviteľom uzavrieť zmluvu a zároveň akékoľvek porušenie týchto záväzkov bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. V prípade ak príslušný orgán štátnej správy vyrubí objednávateľovi sankciu z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zákona o obaloch a súvisiacich právnych predpisov z oblasti obalov a odpadov z obalov, zhotoviteľ sa zaväzuje vyrubenú sankciu titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

7.4 Dodávka zariadenia musí obsahovať jednu (1) kópiu baliaceho zoznamu položkovite v každom balíku a kópiu certifikátu o pôvode tovaru. Na každej dodávke musia byť nezmývateľnou farbou vyznačené nasledovné údaje:

číslo obchodného prípadu, 

číslo balíka,

príjemca:,

miesto určenia, 

brutto a netto hmotnosť v kg, 

colné tarifné číslo,

rozmery balíka.

7.5 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené nedostatočným zabalením zariadenia za predpokladu, že zaobchádzanie, preprava (pokiaľ ju nezabezpečoval zhotoviteľ) a skladovanie boli uskutočnené v zmysle platnej legislatívy.

7.6 Zásielka bude sprevádzaná dvoma (2) baliacimi zoznamami, dvoma (2) faktúrami s uvedením nasledovných údajov: číslo zmluvy (obchodného prípadu objednávateľa), colné tarifné  číslo,  dodacia  podmienka podľa DAP Incoterms®2010, cena dodaného zariadenia, hmotnosť a priložený  certifikát alebo vyhlásenie vo faktúre o pôvode zariadenia. Zároveň zhotoviteľ  uvedie zloženie obalu v členení podľa druhov (sklo; plasty: LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PET a ostatné; papier a lepenka; kompozity; kovy: oceľ, hliník, ostatné; drevo a ostatné druhy obalov) a hmotnosť jednotlivých zložiek obalu a zároveň uvedie, ktorý z uvedených druhov obalov je opakovane použiteľným obalom. Ak je obal naplnený nebezpečnou látku alebo zmesou, zhotoviteľ uvedie túto skutočnosť.

Odosielacie dispozície

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o dátume dodávky zariadenia najneskôr desať (10) dní pred týmto termínom. Táto informácia musí obsahovať aj popis špeciálnych zariadení potrebných pre vyloženie, ak sú potrebné. Všetky náklady a ostatné straty vyplývajúce z nedodržania týchto inštrukcií bude znášať zhotoviteľ. 

Ak objednávateľ zistí nezrovnalosti v množstve, zrejmú porušenosť, alebo neúplnosť dodávky alebo okolnosti tomu nasvedčujúce a dopravu zariadenia zabezpečoval zhotoviteľ, objednávateľ zabezpečí spísanie zápisu s dopravcom a tento predloží zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu pre uplatňovanie práv zhotoviteľa z prepravnej zmluvy. 

Avizovanie

Zhotoviteľ  zašle objednávateľovi časový plán dodávok e-mailom najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín po odovzdaní prvej zásielky prepravcovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky straty ním spôsobené v dôsledku neavizovania alebo nesprávneho avizovania.

      

Avízo bude odoslané na e-mailovú adresu:  info@labro.sk

Avízo musí obsahovať nasledovné údaje: 

dátum odoslania,

číslo zmluvy (obchodný prípad), 

popis zariadenia,

množstvo,

brutto/netto hmotnosť  v kg,

cenu zásielky,

krajina pôvodu

obchodné meno špeditéra.

Kontrola akosti zariadenia pred dodaním

Okrem kontroly vykonanej zhotoviteľom podľa bodu 15.3 týchto VOP je objednávateľ oprávnený vyslať svojich poverených zástupcov na kontrolu zariadenia pred jeho odoslaním. Účasť zástupcov objednávateľa  na kontrole kvality zariadenia pred odoslaním neoslobodzuje zhotoviteľa od jeho zodpovednosti za kvalitu zariadenia podľa špecifikácie v zmluvných  dokumentoch.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o termíne kontroly najneskôr 10 dní pred pripravením zariadenia na konečnú kontrolu. Po vykonaní konečnej kontroly bude vystavený certifikát kvality zaznamenávajúci zariadenie, resp. jeho časti, ktoré boli kontrolované a výsledok kontroly. Tento certifikát bude podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.

V prípade, že by vznikol rozdiel v posúdení medzi zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa o tom, či zariadenie zodpovedá podmienkam zmluvy, môže zhotoviteľ zariadenie odoslať objednávateľovi za predpokladu, že je uvedené v zápise o konečnej kontrole, že odoslanie je vykonané napriek nesúhlasu zástupcov objednávateľa, na vlastnú zodpovednosť zhotoviteľa. V takom prípade zhotoviteľ nahradí objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli vadnou dodávkou.

Ak zástupca objednávateľa zistí pri dodaní zariadenia, že zariadenie nezodpovedá podmienkam špecifikovaným v zmluvných dokumentoch, je povinnosťou zhotoviteľa nahradiť alebo opraviť toto zariadenie v najkratšom možnom čase, pričom toto predĺženie sa považuje za oneskorené plnenie. Objednávateľ po odstránení vád a opätovnom dodaní zariadenia  ma právo vykonať novú kontrolu na náklady zhotoviteľa.

Individuálne a komplexné skúšky zariadenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje montáž zariadenia, uvedenie zariadenia do prevádzky a vykonanie individuálnej a komplexnej skúšky na mieste realizácie diela zabezpečiť kvalifikovaným personálom. Zhotoviteľ je plne  zodpovedný za odbornosť svojho personálu a preberá záruku za odborné prevedenie prác  popísaných  v zmluvných  dokumentoch.

Objednávateľ bude informovať zhotoviteľa včas o začiatku montáže. Pokiaľ stranami nebude dohodnuté inak, zhotoviteľ vyšle svojich odborníkov na miesto montáže do desiatich (10) dní od výzvy objednávateľa a bude vopred informovať objednávateľa o ich presnom príchode.

Odborník zhotoviteľa (pokiaľ montáž zabezpečuje 1 osoba) alebo vedúci skupiny odborníkov, určený zhotoviteľom, je oficiálnym zástupcom zhotoviteľa na mieste montáže. Zástupcovia strán riešia všetky otázky a problémy, ktoré vzniknú počas výstavby, montáže a uvedenia do prevádzky, ale nie sú oprávnení meniť zmluvné dokumenty.

Ak predmetom diela je dodávka zmontovaných zariadení, alebo ich montáž, predpokladom riadneho vykonania diela bude úspešné vykonanie individuálnych skúšok každého zariadenia.

Ak predmetom diela je technologická časť stavby, alebo jej prevádzkový súbor, resp. čiastkový prevádzkový súbor, predpokladom riadneho vykonania diela bude úspešné vykonanie komplexných skúšok.

Podmienky individuálnych a komplexných skúšok, pokiaľ  ich neobsahujú zmluvné dokumenty, budú vopred  dohodnuté stranami písomne.

Zhotoviteľ je povinný písomne, spravidla zápisom v stavebnom denníku alebo v montážnom denníku, ak zhotoviteľ nie je povinný viesť stavebný denník, vyzvať objednávateľa k účasti  na individuálnych a/alebo  komplexných skúškach najmenej tri (3) pracovné dni vopred, ak sa strany nedohodnú inak.

Zápisnica o vykonaní individuálnych a/alebo komplexných skúšok môže byť za objednávateľa platne podpísaná treťou osobou na základe poverenia resp. plnomocenstva vystaveného objednávateľom.

Príprava a vykonanie komplexných skúšok:

Prípravou na komplexné skúšky sa rozumie vykonávanie overení, skúšok, testov a iných úkonov potrebných na overenie kvality, funkcie a funkcionality zariadenia, nastavovanie (najmä pri zaťažení) a zlaďovanie samostatne odovzdávaných častí diela.

Súčasťou zhotoviteľom dodávanej dokumentácie ku komplexným skúškam sú aj protokoly z kontrolného merania dodržania projektovaných a kvalitatívnych hodnôt.

Náklady vynaložené na prípravu na komplexné skúšky, vrátane odplaty za vypracovanie výkresovej a inej dokumentácie, o ktorých sa zmluvné strany dohodli, sú zahrnuté v cene diela. Na ťarchu zhotoviteľa idú náklady vzniknuté z dôvodov na jeho strane, vyvolané opakovaním dojednaných prác, opravami zistených vád zariadenia alebo opakovanými komplexnými skúškami.

V písomnom oznámení je zhotoviteľ povinný uviesť konkrétny deň, v ktorý bude dielo alebo jeho časť pripravená na začatie komplexných skúšok. Na základe toho sú potom strany v súlade s ustanoveniami dohody vyhotovenej v písomnej forme, ktorá bude upravovať rozsah a podmienky komplexných skúšok, povinné dohodnúť sa na časovom pracovnom programe odovzdávania a preberania diela  tak, aby zabezpečoval plynulé, súhrnné a hospodárne odovzdanie a prevzatie diela a prizvanie príslušných orgánov a subjektov. 

Zhotoviteľ je povinný prizvať tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť na komplexných skúškach je nevyhnutná pre ich riadne vykonanie. Ak je to potrebné, objednávateľ je povinný prizvať na komplexné skúšky tých svojich dodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre ich riadne vykonanie. Prizvaní dodávatelia a subdodávatelia sú povinní zúčastniť sa preberacieho konania.

Ak je predmetom, prípadne súčasťou dodávky systém riadenia, musí sa pri komplexných skúškach preukázať jeho funkcia, ktorá je nevyhnutná pre bezpečné komplexné vyskúšanie a riadne prevádzkovanie diela  v rozsahu dojednanom v zmluvných dokumentoch. Pritom nie je dôvodom pre odmietnutie prevzatia diela skutočnosť, že sa pri komplexných skúškach nepreukážu všetky funkcie systému riadenia, ak niektoré jeho funkcie možno preukázať až v priebehu riadnej prevádzky. Strany sa najneskôr do konca skúšobnej prevádzky dohodnú na lehote, v ktorej je zhotoviteľ povinný preukázať, že systém riadenia plní všetky funkcie určené v zmluvných dokumentoch.

Objednávateľ dá pre prípravu a komplexné skúšky zhotoviteľovi na vlastné náklady k dispozícií potrebné prevádzkové hmoty, palivo a energiu. Požiadavky na zabezpečenie potrebného množstva prevádzkových hmôt, energie, paliva, kvalifikovaných prevádzkových zamestnancov a na zabezpečenie prevádzky súvisiacich stavebných objektov zhotoviteľ u objednávateľa písomne uplatní v dohodnutom časovom predstihu. Výrobky vyrobené pri komplexných skúškach sú vlastníctvom objednávateľa.

Zhotoviteľ vedie v spolupráci s objednávateľom podrobné technické záznamy o priebehu a výsledkoch komplexných skúšok vrátane individuálnych skúšok vykonaných v rámci prípravy na komplexné vyskúšanie; tieto záznamy, ktoré budú súčasťou finálneho preberacieho protokolu, musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexných skúšok. 

Ak komplexné skúšky nemožno vykonať preto, že dielo alebo samostatná časť diela nadväzuje  na   dosiaľ nesplnené dodávky iných dodávateľov objednávateľa, strany sa  dohodnú, akým náhradným    spôsobom zhotoviteľ osvedčí spôsobilosť na komplexné vyskúšanie. Len čo odpadne prekážka, ktorá  bráni komplexnému vyskúšaniu, je zhotoviteľ povinný dodatočne vykonať skúšky v dohodnutom rozsahu.

Povinnosti uvedené v bode 11.9 sa analogicky aplikujú aj na vykonanie individuálnych skúšok zariadenia.

 Po ukončení montáže zariadenia a úspešnom ukončení príslušných skúšok zariadenia, musí byť obidvoma  zástupcami zmluvných strán vyhotovený písomný záznam potvrdený stranami, z ktorého vyplýva, že  zariadenie je pripravené pre uvedenie do prevádzky.

Skúšobná prevádzka a komplexné záručné skúšky

Podmienky skúšobnej prevádzky alebo komplexnej záručnej skúšky, pokiaľ nie sú dohodnuté v zmluvných dokumentoch, budú dohodnuté stranami v písomnej forme. Návrh vypracuje zhotoviteľ a predloží objednávateľovi jeden (1) mesiac pred termínom začatia plánovanej skúšobnej prevádzky alebo komplexnej záručnej skúšky.

Ak skúšobná prevádzka je podmienená vydaním časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa osobitného predpisu (Stavebný zákon) je zhotoviteľ povinný toto povolenie alebo rozhodnutie (ak ho zhotoviteľ vybavuje) predložiť objednávateľovi bezodkladne po jeho vydaní príslušným úradom.

Za nesplnenie termínu uvedeného v bode 12.1 bude objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo  výške 30,- EUR za každý deň omeškania.

Zhotoviteľ vykoná jednu komplexnú záručnú skúšku. Komplexná záručná skúška je považovaná za úspešne vykonanú, ak zariadenie dosahuje kvalitatívne a technické parametre, ktoré sú garantované a špecifikované v zmluvných dokumentoch počas neprerušenej doby spravidla sedemdesiatdva (72 ) hodín. 

Za nepreukázanie kvality diela počas komplexnej záručnej skúšky je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu do výšky 3.000,- EUR.

Ak komplexná záručná skúška nebola úspešná, zhotoviteľ má právo vykonať druhú komplexnú záručnú skúšku na svoje náklady. Možnosť spätného zapojenia na pôvodný systém musí byť zaručená. Lehota na vykonanie druhej komplexnej záručnej skúšky je dva (2) týždne od dátumu ukončenia prvej komplexnej záručnej skúšky.

V prípade, že  ani druhá komplexná záručná skúška nebola úspešná, strany sa dohodnú na technickom riešení a znížení ceny diela; ak nedôjde k dohode, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

O úspešnom ukončení komplexnej záručnej skúšky bude vyhotovený protokol. V tomto protokole musia byť špecifikované všetky garantované a dosiahnuté parametre a podmienky, za ktorých bola komplexná záručná skúška vykonaná. Strany musia v protokole potvrdiť, či alebo akým spôsobom boli dosiahnuté garantované parametre a či boli všetky podmienky špecifikované v zmluvných dokumentoch splnené.  

Uvedenie do prevádzky

Zhotoviteľ je povinný uviesť dielo do prevádzky. Skúšobná prevádzka alebo komplexná záručná skúška je zahrnutá do doby uvádzania diela do prevádzky. Počas uvádzania diela do prevádzky zhotoviteľ zaškolí prevádzkový personál podľa pokynov objednávateľa. Ak dodané zariadenie je vyhradeným technickým  zariadením (VTZ) v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., zhotoviteľ je povinný ako súčasť uvádzania do  prevádzky vykonať skúšky VTZ stanovené touto vyhláškou. 

Okrem potrebných prevádzkových hmôt, palív a energií, všetky ostatné náklady a výdaje spojené s uvedením diela do prevádzky a jeho prevádzkovaním, až do termínu podpísania finálneho preberacieho protokolu, znáša zhotoviteľ. 

V prípade poruchy zariadenia v priebehu montáže, uvádzania do prevádzky alebo komplexnej záručnej skúšky z dôvodov na strane zhotoviteľa budú náklady za opravu alebo výmenu poškodených častí, vrátane s tým súvisiacich dodatočných prác personálu objednávateľa a  zhotoviteľa hradené zhotoviteľom po prerokovaní a spoločnom rozhodnutí  strán, pričom strany budú konať uvážene.

Splnenie diela

Zhotoviteľ je povinný ukončiť a odovzdať dielo v rozsahu a v termíne dohodnutom v zmluvných dokumentoch.

Povinnosť  zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená jeho riadnym ukončením a odovzdaním a prevzatím diela v mieste realizácie diela (konečné akceptovanie). Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela pätnásť (15) dní  vopred a pokiaľ predpokladom riadneho vykonania diela je úspešné vykonanie skúšobnej prevádzky alebo komplexnej záručnej skúšky, zhotoviteľ oznámi objednávateľovi dátum(y) konania tejto skúšky pätnásť (15) dní vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu diela je zhotoviteľ povinný pripraviť potrebné doklady, najmä:

projekt, ktorý dostal od objednávateľa, prípadne ktorý je súčasťou dodávky zhotoviteľa, so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

dokumenty z vytýčenia priestorovej polohy, protokoly z riadiacich a kontrolných meraní,

porealizačné zamerania skutočného stavu vyhotovenia diela, alebo jeho časti vo forme písomnej (výkresovej) a v elektronickej forme,

obvyklú sprievodnú technickú dokumentáciu jednotlivých strojov a zariadení (atesty, revízne správy, pasporty od  tlakových a zdvíhacích  zariadení, certifikáty o zhode a pod.), osvedčenia o požiarnych konštrukciách a dokumentáciu potrebnú na riadnu obsluhu, prevádzkovanie a údržbu jednotlivých strojov a zariadení,

zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

správy o vykonaní východiskovej revízie elektrického zariadenia,

doklady o vykonaných skúškach (v prípade, ak súčasťou diela je zariadenie, ktoré akýmkoľvek spôsobom spadá do kategórie A v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., zhotoviteľ musí dodať protokoly o úradných skúškach tzv. 1.úradné skúšky a kompletnú dokumentáciu k vyhradenému technickému   zariadeniu) a pod.,

stavebné alebo montážne denníky.

Nesplnenie týchto povinnosti bude brániť prevzatiu diela objednávateľom.

Spísanie finálneho preberacieho protokolu zabezpečí objednávateľ, pokiaľ v zmluvných dokumentoch alebo v stavebnom resp. montážnom denníku nie je dohodnuté inak.

Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s projektom, právnymi predpismi, technickými normami   Európskej únie, STN, zmluvnými  dokumentmi alebo inou  dohodou strán, ak neboli vykonané všetky práce predpokladané projektom, ak neboli odovzdané doklady podľa bodu 14.3, alebo ak dielo nedosahuje výkonové parametre uvedené v projekte alebo v zmluvných dokumentoch. 

Pokiaľ má dielo vady,  ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu diela, objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, výlučne podľa svojho uváženia, dielo prevziať, pričom súpis vád a nedorobkov spolu so stanovením termínu ich odstránenia bude súčasťou finálneho preberacieho protokolu. Oprávnenie objednávateľa na vyúčtovanie zmluvných pokút podľa časti 28 týchto VOP ostáva zachované. 

Technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela

Dielo bude realizované v súlade s technickými normami Európskej únie, STN a zhotoviteľ bude plne rešpektovať technické normy, predpisy o bezpečnosti práce a ostatné predpisy platné v SR.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie v technickej dokumentácii  technické normy, podľa ktorých bolo zariadenie vyrobené, pokiaľ sa nejedná o štandardizované diely. V prípade dodávky elektrických a elektronických zariadení zhotoviteľ potvrdzuje, že zariadenie spĺňa všetky technické požiadavky stanovené zákonom č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č.223/2001 Z. z. SR  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; povinnou súčasťou technickej dokumentácie zariadenia je EU vyhlásenie o zhode vyhotovené v slovenskom jazyku a zariadenie musí byť označené symbolom CE. 

Kvalita zariadenia podľa zmluvných dokumentov a jeho kompletnosť musí byť pred dodaním potvrdená certifikátom (pracovný atest), ktorý vydá zhotoviteľ a v ktorom potvrdzuje, že kontrola bola zo strany zhotoviteľa vykonaná. V tomto certifikáte musí byť písomne potvrdené, že technické podmienky stanovené v zmluvných dokumentoch boli dodržané.

V projekte, ktorý je súčasťou diela, musia byť pri jeho spracovaní dodržané kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky podľa zadania stavby, resp. podľa predchádzajúceho stupňa projektu.

Záruka, pozáručný servis

Zhotoviteľ ručí za bezchybnosť diela a dohodnuté vlastnosti diela, ktoré vyhovujú najvyšším nárokom najnovšej techniky a musia bezchybne fungovať. Prípadné konštrukčné zmeny, navrhnuté zhotoviteľom po uzavretí  zmluvy, smú byť vykonané len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotovené dielo musí presne zodpovedať dohodnutým podmienkam. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo je bez akýchkoľvek právnych vád, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani iné práva tretích osôb.

Zhotoviteľ zaručuje, že žiadne dodávky a materiály použité pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy neobsahujú azbest.

Zhotoviteľ ručí za úplnosť, správnosť a odborné vypracovanie technickej dokumentácie.

Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác, prác vykonaných podľa jeho inštrukcií a za splnenie termínov uvedených v zmluvných  dokumentoch.

Záručná doba na dielo alebo na samostatné časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov na stavebnú časť diela a  dvadsaťštyri (24) mesiacov na ostatné časti diela od dátumu podpísania finálneho preberacieho protokolu (konečného akceptovania), pokiaľ v zmluve nie je uvedená iná záručná doba.  

Zhotoviteľ je povinný opraviť všetky vady, ktoré sa vyskytli počas záručnej doby. Také opravy budú vykonané na jeho vlastné náklady (vrátane dopravy a cestovných nákladov) a bez meškania hneď po obdržaní oznámenia zo strany objednávateľa. Podľa výberu objednávateľa vady budú odstránené buď (i) opravou alebo (ii) náhradou chybných častí alebo (iii) znížením celkovej ceny diela.

Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne alebo ak ich neodstráni úplne, objednávateľ je oprávnený (i) požadovať zníženie ceny diela, alebo (ii)  odstrániť vady  sám, alebo dať ich odstrániť na náklady zhotoviteľa a to bez toho, aby sa vzdal svojich práv vyplývajúcich zo záruky za akosť. Takto vzniknuté náklady objednávateľ vyúčtuje zhotoviteľovi titulom náhrady škody, pričom vyúčtovanie bude splatné do troch (3) dní odo dňa jeho doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ má  tiež  právo:  

započítať takúto pohľadávku oproti faktúre/faktúram zhotoviteľa za dielo, pokiaľ cena diela alebo jej časť ešte nebola uhradená zhotoviteľovi, a/alebo 

započítať takúto pohľadávku oproti zádržnému, pokiaľ zádržné ešte nebolo uhradené zhotoviteľovi v plnom  rozsahu.

 V prípade opráv, alebo výmeny časti diela sa predlžuje záručná doba na dielo o čas, pre ktorý z týchto dôvodov dielo nebolo v prevádzke. Nová,  rovnaká  záručná doba na vymenené alebo opravené časti diela začne plynúť odo dňa ich opravy alebo inštalácie. Vymenené časti sú vlastníctvom objednávateľa.

Vylúčené zo záruky sú škody na zariadeniach, ktoré boli spôsobené prirodzeným opotrebením, chybnou alebo nedbanlivou obsluhou zo strany zamestnancov objednávateľa, alebo osôb poverených objednávateľom, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami a podmienkami.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa a na jeho náklady uskutočňovať počas piatich (5) rokov po uplynutí záručnej doby servis, poradenstvo, dodávku náhradných dielov a pod., podľa podmienok, ktoré budú pre každý prípad dohodnuté osobitnou zmluvou. 

Spolupôsobenie objednávateľa

 Služby a výkony poskytované v rámci vzájomných výpomocí pre zhotoviteľa budú objednávateľom vykonané len na základe osobitnej zmluvy, ktorú uzavrie zhotoviteľ s objednávateľom za úhradu. Ide najmä o tieto služby a výkony:

energie a energetické médiá; zhotoviteľ je povinný pre tieto účely zabezpečiť na vlastné náklady určené  meradlá a ďalšie potrebné s tým súvisiace technické zariadenia,

montážne mechanizmy,

telekomunikačné služby,

prepravné výkony,

pomocné práce,

objekty charakteru zariadenia staveniska. 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo  škody na diele

 Nebezpečenstvo  škody na zariadení prechádza zo  zhotoviteľa na objednávateľa splnením dodávky podľa dohodnutej dodacej podmienky (Incoterms®2010). 

 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a je vlastníkom zhotovovaného diela.

 Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele a vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela objednávateľom podpísaním finálneho preberacieho protokolu (konečná akceptácia).

 Nebezpečenstvo škody na rozpracovanom diele a vlastnícke právo k rozpracovanému dielu, ako aj k  technologickému a stavebnému materiálu určenému na ukončenie diela a nachádzajúcemu sa na stavenisku a v súvisiacich priestoroch, prechádza na objednávateľa dňom predčasného ukončenia zmluvy, ak objednávateľ vlastníctvo k rozpracovanému dielu a/alebo súvisiacemu materiálu bez zbytočného  odkladu neodmietne.

 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi  na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach na zhotoviteľa až do doby odovzdania a prevzatia diela, resp. do  doby prechodu  nebezpečenstva škody a vlastníckeho  práva podľa bodu 18.4.

Informácie a propagácia

Zhotoviteľ bude nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, získanými zhotoviteľom v súvislosti s výberovým konaním, uzatváraním a/alebo plnením zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka SR), ktoré bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôže použiť na iné účely ako plnenie zmluvy,  ani poskytnúť tretím osobám. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti a/alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek  forme.  

Ak dôjde k úniku skutočností, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ alebo zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 19.2, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak príde do styku s utajovanými skutočnosťami, bude dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia. 

Poistenie

Zhotoviteľ je povinný získať a po celú dobu platnosti zmluvy udržiavať a preukázať objednávateľovi  poistenie v rozsahu, limitoch a spôsobom špecifikovaným v zmluve alebo v osobitnej prílohe k zmluve, týkajúcej  sa poistenia. 

Ak požiadavky na poistenie zhotoviteľa nie sú špecifikované  v zmluve alebo v osobitnej prílohe k zmluve,  potom je zhotoviteľ povinný získať a po celú dobu platnosti zmluvy udržiavať poistenie (i) na krytie škôd a nákladov pri zranení alebo úmrtí osôb, strate alebo poškodení majetku ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom vzniknúť, vyplývať, alebo súvisieť, s (a)  plnením zmluvy, (b) používaním strojov, zariadení a vozidiel zhotoviteľa, alebo (c) činnosťami v priestoroch, budovách, zariadeniach, strojoch alebo vozidlách určených objednávateľom, (ii) na krytie škôd spôsobených jeho zamestnancami pri práci a (iii) na krytie škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie poskytnúť objednávateľovi dôkaz, že požadované poistné zmluvy sú platné a účinné. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Vyššia moc

Ospravedlniteľné prípady: Akékoľvek omeškanie alebo zlyhanie vo výkone niektorou zo strán nebude znamenať porušenie zmluvných podmienok a nedá základ pre vznesenie nárokov na  náhradu škody, pokiaľ také omeškanie alebo zlyhanie vo výkone je spôsobené vyššou mocou. Za prípady vyššej moci sú považované také mimoriadne udalosti, akými sú vojna,  vojenské operácie rôzneho druhu, vzbury, sabotáže, poškodenie alebo zničenie výrobných zariadení, revolúcie, pirátske činy, explózie, štrajky mimo povinnej  strany, živelné pohromy, embargá alebo úradné zásahy, vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktoré vznikli bez zavinenia ktorejkoľvek strany a ktoré napriek vynaloženiu maximálneho úsilia bránia dočasne alebo trvalo plneniu zmluvy, a ktoré nemohli byť zhotoviteľom ani zhotoviteľom predvídané alebo odvrátené.  

Predĺženie termínu: Omeškanie spôsobené udalosťami vyššej moci môžu dať príčinu iba na predĺženie termínu výkonu povinností takto ovplyvnenej strany za predpokladu, že s ohľadom na jednotlivé čiastkové termíny zhotovenia diela sa predĺžia termíny ukončenia iba tých častí, ktoré sú ovplyvnené okolnosťami  vyššej moci o obdobie, aké sa odôvodnene vyžaduje za daných okolností.

Zmierenie škôd: Napriek hore uvedenému, vykoná zhotoviteľ všetky nevyhnutné kroky, aby zmiernil alebo eliminoval vplyv vyššej  moci na vykonávanie diela a jednotlivé čiastkové termíny.

Oznámenie: Strana, ktorá nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu vyššej moci, je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) dní o vzniku/zániku tejto skutočnosti písomne informovať druhú stranu. Povinnosť preukázať existenciu okolností vyššej moci má ovplyvnená strana, ktorá sa jej dovoláva. Začatie a ukončenie okolností vyššej  moci musia byť potvrdené Obchodnou komorou štátu, kde sa takáto okolnosť vyskytuje. Okolnosti vyššej moci, ktoré obvykle nepotvrdzuje Obchodná komora, musia byť preukázané iným hodnoverným spôsobom.

V prípade, že vyššia moc bude trvať viac ako tri (3) mesiace, strany bezodkladne prerokujú a písomne dohodnú kroky potrebné na splnenie zmluvy.

Porušenie práv duševného  vlastníctva

Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, resp. týkajúcich  sa prác vykonávaných zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a bude ho chrániť a zabezpečí, aby neutrpel žiadnu škodu v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, stratami, povinnosťami a škodami (vrátane odôvodnených poplatkov a nákladov na právne zastúpenie), ktoré vzniknú z titulu skutočného alebo domnelého porušenia práv tretej osoby vyplývajúcich z duševného vlastníctva. Porušenie práv tretích osôb vyplývajúcich z duševného vlastníctva zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden (1) mesiac pred podaním prihlášky patentu, úžitkového vzoru alebo dizajnu na príslušnom zápisnom mieste, písomne informovať objednávateľa o podaní prihlášky, ak predmet takejto ochrany akýmkoľvek spôsobom vznikol na základe a/alebo v súvislosti s informáciami a/alebo pozorovaniami a/alebo podkladmi, bez ohľadu na ich formu,  ktoré zhotoviteľ získal od objednávateľa alebo v spolupráci s objednávateľom, na základe a/alebo v súvislosti s výberovým konaním, uzatváraním alebo realizáciou diela podľa zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti vznikne objednávateľovi právo vyúčtovať    zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000,- EUR za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia.

Zodpovednosť

Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s  týmto plnením. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu v plnej výške, vrátane nepriamych a následných škôd a ušlého zisku, do desiatich (10) dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody zhotoviteľovi. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva a nároky objednávateľa za porušenie záväzkov zhotoviteľa  uvedených v týchto VOP a ďalších zmluvných dokumentoch.

23.2 V prípade, ak zamestnanci zhotoviteľa pri realizácii prác podľa zmluvy  prídu resp. môžu prísť  do styku s osobnými údajmi,  zhotoviteľ  je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím prác poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto povinnosť  trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží objednávateľovi sankciu, zhotoviteľ sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť  objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia  jej vyúčtovania zhotoviteľovi. 

Auditná klauzula

24.1  Zhotoviteľ je povinný viesť presné a úplné knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej, alebo inej forme) súvisiace s vykonávanou prácou, všetkými čiastkami fakturovanými objednávateľovi podľa zmluvy a inými  skutočnosťami týkajúcimi sa zmluvy alebo obchodných  vzťahov medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „knihy a záznamy“).

24.2   Také knihy a záznamy majú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy súvisiace s akýmikoľvek (i) zmenami práce alebo prácami naviac, (ii) požiadavkami na možnú úpravu  ceny alebo termínu plnenia, (iii)  pohosteniami a darmi, (iv) obchodnými, finančnými a inými transakciami medzi zhotoviteľom a ktorýmkoľvek zamestnancom objednávateľa, (v) možnými nákladmi na ukončenie zmluvy, (vi) akýmikoľvek inými možnými poplatkami uvedenými v  zmluve, (vii) darmi, pohosteniami alebo cestovnými nákladmi pre vládnych úradníkov, (viii) obchodnými, finančnými alebo inými  transakciami medzi zhotoviteľom a vládnymi  úradníkmi a (vii) plnením všetkých zmluvných požiadaviek zhotoviteľom. (Pre definíciu pojmu „vládny úradník“ – viď bod 30 Protikorupčné  záväzky).

24.3    Tieto knihy a záznamy budú sprístupnené kontrole alebo  auditu zo strany zástupcov objednávateľa počas primeraných pracovných hodín po dobu platnosti zmluvy a počas obdobia siedmych (7) nasledujúcich  rokov po skončení platnosti  zmluvy. Zhotoviteľ bude plne spolupracovať  so zástupcami objednávateľa pri  vykonaní kontroly alebo auditu a pri vyhotovení a sprístupnení všetkých kníh a záznamov uvedených v tomto bode 24.

24.4   Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom primeraného zabezpečenia v svojich subdodávateľských zmluvách a nákupných objednávkach (subkontraktoch), požadovať od svojich zhotoviteľov a dodávateľov (subdodávateľov), aby (i) podobne viedli a uchovávali presné a úplné knihy a záznamy (ako  je uvedené  v tomto bode 24) súvisiace s každou subdodávateľskou  zmluvou alebo  nákupnou  objednávkou uzavretou  alebo vystavenou zhotoviteľom v súvislosti so zmluvou, (ii) umožnili kontrolu alebo audit týchto kníh  a záznamov objednávateľom za podmienok a počas obdobia ako je uvedené v tejto časti (iii) spolupracovali pri vykonaní kontroly alebo auditu. 

24.5    Ak sú súčasťou zmluvy dodávateľské práce a služby v oblasti informačných technológií, objednávateľ má právo vykonať audit v sídle zhotoviteľa týkajúci sa bezpečnostných parametrov jeho informačných systémov a technológií. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť výkon takéhoto práva aj u svojich subdodávateľov.

24.6   Akékoľvek porušenie povinnosti zhotoviteľa plne spolupracovať pri vyhotovení alebo sprístupnení všetkých  kníh a záznamov uvedených v auditnej požiadavke objednávateľa podľa tohto bodu 24 tak, aby bola umožnená včasná a úplná kontrola a audit kníh a záznamov objednávateľom, alebo akékoľvek iné porušenie povinnosti zhotoviteľa konať plne v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tohto bodu 24, bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Vstup a opustenie areálu realizácie diela

Objednávateľ alebo ním určená osoba si vyhradzuje právo, výlučne na základe vlastného uváženia, neudeliť povolenie na vstup alebo odňať povolenie na vstup do areálu realizácie diela ktorémukoľvek zamestnancovi zhotoviteľa alebo subdodávateľa alebo návštevníkovi zhotoviteľa alebo subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje takéto rozhodnutie objednávateľa rešpektovať a zabezpečiť jeho rešpektovanie svojimi  subdodávateľmi. Neudelenie povolenia na vstup alebo jeho odňatie objednávateľom alebo ním určenou osobou v zmysle tohto bodu sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností objednávateľa a nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo v dohodnutom  rozsahu včas. 

Ak za účelom plnenia predmetu  zmluvy je potrebný iný ako jednorazový vstup zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľa (dotknutých osôb) do areálu realizácie diela, zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi menný zoznam jeho zamestnancov alebo subdodávateľov bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy.

Ak za účelom plnenia predmetu zmluvy je potrebný vstup osobných, nákladných a iných účelových motorových vozidiel zhotoviteľa do areálu realizácie diela, zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov a subdodávateľov, že preprava tretích osôb (vrátane maloletých a mladistvých) ako cestujúcich v týchto motorových vozidlách je prísne zakázaná. V prípade porušenia tohto zákazu nebude vozidlám umožnený vjazd na územie a do areálu realizácie diela. 

V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ pri výkone prác podľa zmluvy zodpovedá za nakládku akéhokoľvek materiálu na nákladné vozidlo vstupujúce, vychádzajúce alebo pohybujúce sa v areáli realizácie diela, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby (i) pri nakládke a preprave materiálu nedošlo k prekročeniu najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti predpísanej pre dané nákladné vozidlo, (ii) bol materiál počas prepravy riadne zabezpečený proti posunutiu a (iii) počas prepravy nedochádzalo k znečisteniu komunikácií v areáli realizácie diela prepravovaným  materiálom.  Akékoľvek znečistenie komunikácií  je zhotoviteľ povinný  bezodkladne odstrániť  na vlastné  náklady.

Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia

  Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác podľa zmluvy v plnom rozsahu preukázateľne oboznámiť svojich  zamestnancov a svojich  subdodávateľov s: 

právnou úpravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a prevencie závažných priemyselných havárií, platnou  na území  SR,

     ktoré  akokoľvek súvisia s predmetom  zmluvy, bez ohľadu  na fakt, či sú v zmluvných dokumentoch alebo VOP výslovne spomenuté  alebo nie, a zabezpečiť ich bezvýhradné dodržiavanie po celú dobu platnosti   zmluvy.

  Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť v priebehu prác, ale najneskôr s ukončením prác, ním spôsobené závady v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požiarnej ochrany, prevencie závažných priemyselných havárií a na životnom prostredí, zistené objednávateľom, resp. štátnymi kontrolnými orgánmi. 

  Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce:

ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa alebo jeho  subdodávateľov, 

ak je výkon prác v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, resp.   ohrozuje životné prostredie, a to až do doby, kým zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že prijal efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu

ak je výkon  prác v rozpore s platnými právnymi  predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, a to až do doby, kým zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že prijal efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu.

          Takéto zastavenie prác zhotoviteľa sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa.

Ak pri výkone prác vzniknú odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný nakladať s týmito odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SR (ďalej „Zákon o odpadoch“) a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Ak pri výkone prác  vzniknú  odpady, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ (odpady z  údržby a  servisnej činnosti strojov a zariadení, komunálny odpad, znečistené OOPP, obaly a pod.), je zhotoviteľ povinný nakladať s nimi v súlade so Zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich zneškodnenie na vlastné náklady.

Ak v prípade porušenia povinností uvedených v bode 26.4 a 26.5 zhotoviteľom orgán štátnej správy vyrubí objednávateľovi sankciu, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi uloženú sankciu v plnej výške titulom náhrady škody do desiatich (10) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

V prípade znečistenia cestných komunikácií pri preprave odpadov, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich bezodkladné vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade suchého obdobia je zhotoviteľ povinný zabezpečiť kropenie cestných komunikácií. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia na všetkých pracoviskách na území v areáli realizácie diela, okrem vyhradených  a označených fajčiarskych  priestorov. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že jeho zamestnanci, návštevníci a  jeho subdodávatelia, nebudú vnášať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky do areálu realizácie diela, nebudú realizovať  práce podľa zmluvy pod vplyvom alkoholu, omamných  alebo  psychotropných  látok a podrobia sa kontrole vykonávanej  objednávateľom.  Zamestnanci zhotoviteľa a subdodávatelia sú povinní na vyzvanie podrobiť sa orientačnej dychovej, resp. iným skúškam na zistenie prítomnosti alkoholu, omamných  alebo  psychotropných látok. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať práce vo výškach horolezeckou technikou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác vo výškach  dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovené v príslušných právnych predpisoch a ďalšie podmienky určené objednávateľom. Akékoľvek porušenie uvedených  povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Osobitné dojednania

  Objednávateľ má právo, na základe písomného oznámenia zhotoviteľovi, pozastaviť realizáciu diela. V písomnom oznámení musí objednávateľ špecifikovať druh pozastavených prác, resp. dodávok, deň pozastavenia a dôvod pozastavenia. Zhotoviteľ je následne povinný pozastaviť realizáciu diela okrem tých činností, ktoré sú nevyhnutné na zakonzervovanie doteraz vykonaných prác. Pozastavenie bude trvať až do doby, kedy objednávateľ písomne neoznámi zhotoviteľovi znovu začatie realizácie diela.

  Zhotoviteľ nesmie previesť na tretiu osobu žiadne povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bez predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa. 

  Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné hmoty, výrobky a materiály, oproti hmotám, výrobkom a materiálom predpokladaným v projekte, bez predchádzajúceho písomného súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa.

Sankcie

Ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania projektu alebo základného inžinieringu alebo detailného  inžinieringu, stanovený v zmluvných dokumentoch tým, že nesplnil riadne a včas, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo  výške 1% z ceny projektu alebo základného  inžinieringu alebo detailného inžinieringu za každý začatý týždeň omeškania.

Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvný termín dodania zariadenia stanovený  v zmluvných dokumentoch tým, že nesplnil riadne a včas, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať  zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

Ak uvedenie do prevádzky, vrátane komplexnej záručnej skúšky, pre ktoré bol čas vymedzený v zmluvných dokumentoch mešká a toto meškanie bolo zapríčinené zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ mešká s odstránením vád a nedorobkov podľa finálneho preberacieho protokolu, je objednávateľ oprávnený  vyúčtovať zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu vo  výške 1% z ceny diela za každý deň omeškania.

Ak akákoľvek dokumentácia nebude odovzdaná v lehote stanovenej v zmluvných dokumentoch, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela za  každý začatý týždeň omeškania.

Ak plnenie je vadné a vada plnenia nespočíva v omeškaní zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

Vedúci zamestnanci objednávateľa v priestoroch, kde sa realizujú práce sú oprávnení odobrať povolenie na vstup zhotoviteľovi alebo zamestnancovi(om) zhotoviteľa alebo subdodávateľa alebo subdodávateľovi (ďalej spolu len „porušujúca osoba“) do areálu realizácie diela na dobu určitú alebo natrvalo, a vykázať porušujúcu osobu z areálu a objektov realizácie diela, ale nie len v prípade:

porušenia dopravných predpisov, alebo

stanovenom  v zmluvných dokumentoch alebo v týchto  VOP.

V takýchto prípadoch objednávateľ vhodným spôsobom informuje zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže požiadať o navrátenie povolenia vstupu pre porušujúcu osobu najskôr po odstránení nedostatkov, pre ktoré došlo k jeho odobratiu. Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto žiadosť na základe vlastného posúdenia odmietnuť.  

Objednávateľ okrem vylúčenia porušujúcich osôb podľa predchádzajúceho bodu 28.6 môže súčasne zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, a to za každé individuálne porušenie porušujúcou osobou, pokiaľ sa na porušenie nevzťahuje osobitná úprava uvedená v písm. a) až e) tohto bodu, ktorá má prednosť. Objednávateľ je oprávnený v rámci tejto osobitnej úpravy uplatniť voči zhotoviteľovi jednu alebo kumulovane viac sankcií takto:

v prípade zistenia, že tá istá porušujúca osoba opakovane porušila povinnosti v zmysle bodu 28.6, a to bez ohľadu na druh  alebo  spôsob  porušenia, 

vylúčiť porušujúcu osobu z výkonu práce a z areálu objednávateľa natrvalo, alebo                                                                               

vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každú opakovane porušujúcu osobu,

v prípade porušenia predpisov pri výkone práce  podľa programov  (i) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (Hot work), (ii) Práca v priestore pohybu mobilných zariadení, (iii) Viazanie bremien, (iv) Postupy pre vstup do uzavretých priestorov, (v) Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou, (vi) Zaisťovanie technologického zariadenia, (vii) Nástup na žeriav, (viii) Práce v priestore mobilných zariadení, (ix) Práce v priestore s nebezpečenstvom výskytu plynu, 

vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za prvé zistené porušenie,

vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3.000.- EU za druhé a každé ďalšie zistené porušenie týchto programov bez ohľadu na to, či došlo k opakovanému porušeniu toho istého resp. iného programu, 

v prípade zistenia, že porušujúca osoba (i) vnáša alkoholické  nápoje, omamné alebo psychotropné látky  do  areálu realizácie diela alebo  (ii) je u porušujúcej osoby zistená prítomnosť alkoholu v rozpätí od 0,15 mg/l do 0,48 mg/l (resp. do 0,24 mg/l u vybraných  profesií) alebo omamných alebo psychotropných  látok

vylúčiť  porušujúcu osobu z výkonu práce a z areálu realizácie diela v daný pracovný deň,  

vyúčtovať  zhotoviteľovi jednorazovú  zmluvnú  pokutu  vo  výške 1.000,- EUR za každú porušujúcu osobu, u ktorej  bolo  zistené porušenie,

vyúčtovať zhotoviteľovi skutočné  náklady,  ktoré objednávateľovi  vznikli  v súvislosti  s vykonaním  potrebných  skúšok,

v prípade zistenia, že (i) tá istá porušujúca osoba opakovane vnáša alkoholické nápoje, omamné alebo  psychotropné látky do areálu a objektov objednávateľa, a/alebo (ii) je u porušujúcej osoby opakovane zistená prítomnosť alkoholu v rozpätí od 0,15 mg/l do 0,48 mg/l (resp. do 0,24 mg/l u vybraných  profesií) alebo omamných alebo psychotropných látok alebo (iii) je u ktorejkoľvek porušujúcej osoby zistená prítomnosť alkoholu nad 0,48 mg/l (resp.  nad 0,24 mg/l  u vybraných  profesií) a/alebo (iv) sa odmietne podrobiť dychovej skúške a nepožiada o vykonanie krvnej skúšky

vylúčiť porušujúcu osobu z výkonu práce a z areálu realizácie diela natrvalo, 

vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 2.000.- EUR za každú porušujúcu osobu,  

vyúčtovať zhotoviteľovi skutočné náklady, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s vykonaním  potrebných  skúšok,

v prípade, ak  zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi na odsúhlasenie účasť subdodávateľov na výkone prác a rozsah týchto prác alebo ju nepredloží v dohodnutej lehote, vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú  zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé porušenie,

v prípade porušenia alebo obchádzania povinností porušujúcou osobou pri vstupe, opustení a pohybe v areáli realizácie diela vyúčtovať zhotoviteľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každé individuálne porušenie.

Pre účely uplatnenia sankcií podľa bodu 28.7 sa berú do úvahy akékoľvek vyššie uvedené porušenia zistené pri výkone práce pre objednávateľa bez ohľadu  na to,  či  k takému  porušeniu  došlo pri  plnení  tejto alebo akejkoľvek  inej zmluvy a bez ohľadu  na fakt, či  druhá strana je/bola v postavení zhotoviteľa alebo  subdodávateľa.

V prípade, že súčet zmluvných pokút vyúčtovaných zhotoviteľovi podľa  bodu 28.7 za obdobie posledných dvanástich (12) kalendárnych mesiacov dosiahne alebo presiahne čiastku 50.000,- EUR, má objednávateľ právo  okamžite odstúpiť od tejto zmluvy a súčasne odstúpiť aj od ktorejkoľvek  inej platnej zmluvy alebo všetkých platných zmlúv uzavretých medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a  to  výlučne podľa rozhodnutia objednávateľa.

Akékoľvek zmluvné pokuty podľa zmluvy alebo VOP sú splatné v lehote do štyridsiatich piatich (45) dní odo  dňa doručenia ich  vyúčtovania zhotoviteľovi. Škoda spôsobená porušením  zmluvnej povinnosti, ktorá je súčasne sankcionovaná zmluvnou pokutou, sa nahrádza popri zmluvnej pokute v plnom rozsahu. Objednávateľ má tiež právo odpočítať zmluvnú pokutu z ceny diela, resp. z nasledujúcej platby a/alebo zo zádržného. 

Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty a náhrady škody podľa zmluvy alebo VOP môže oprávnená strana vyúčtovať druhej strane úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Úroky z omeškania sú splatné v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania druhej strane.

Ak objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o ukončení spolupráce s niektorým zo  subdodávateľov zhotoviteľa v dôsledku porušovania povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v bode 28.6 týmto subdodávateľom, je zhotoviteľ povinný toto rozhodnutie rešpektovať a nahradiť takého  subdodávateľa iným subdodávateľom, akceptovateľným objednávateľom, a to v lehote určenej objednávateľom. 

Bez ohľadu na sankcie uvedené v tomto bode 28, objednávateľ môže akékoľvek nedodržanie, obchádzanie resp. porušenie vyššie uvedenej právnej úpravy zhotoviteľom, jeho zamestnancom(ami) a  subdodávateľom alebo zamestnancom(ami) subdodávateľa považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela alebo  jeho  časti, na ktorú sa vzťahuje táto sankcia.

Ekonomické  sankcie

Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa zmluvy a akejkoľvek inej dohody s objednávateľom, v súčasnej dobe dodržiava a naďalej bude dodržiavať zákony, predpisy a vykonávacie nariadenia vydané a/alebo nariadené (i) SR alebo (ii) Európskou úniou a jej orgánmi alebo (iii) Bezpečnostnou Radou Organizácie spojených národov, ktoré zakazujú, okrem iných vecí, vstupovanie do transakcií s a poskytovanie služieb určitým cudzím krajinám, územiam, entitám a jednotlivcom. Zhotoviteľ prehlasuje a zaručuje, že ani zhotoviteľ, ani žiadna osoba, ktorá má prospech zo zhotoviteľa, nie je (i) osobou uvedenou v zozname zvlášť označených občanov a blokovaných osôb (tzv. Specially Designated Nationals and Blocked Persons), publikovanom úradom OFAC, alebo v ktoromkoľvek inom podobnom zozname vydanom akýmkoľvek z vyššie uvedených regulačných orgánov („Osoba zahrnutá do zoznamu“), alebo (ii) ministerstvom/ úradom, agentúrou alebo zástupcom, alebo nie je inak priamo alebo nepriamo kontrolovaný alebo konajúci  v mene žiadnej Osoby zahrnutej do zoznamu alebo vlády krajiny podliehajúcej súhrnným ekonomickým sankciám nariadeným ktorýmkoľvek z vyššie uvedených regulačných orgánov, zahŕňajúc Irán, Sudán, Kubu, Mjanmarsko, Sýriu a Severnú Kóreu (každá Osoba zahrnutá do zoznamu a každá iná entita a krajina opísaná v bode (ii) sa ďalej  označuje ako „Blokovaná Osoba“). 

Zhotoviteľ ďalej prehlasuje a zaručuje, že žiadne práce, ktoré dodáva objednávateľovi, vrátane tovaru dodávaného ako súčasť takýchto prác, nebude zahŕňať, vyžadovať súčinnosť s, týkať sa, súvisieť s alebo pochádzať od, vcelku alebo sčasti, žiadnej Blokovanej Osoby. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje a zaručuje, že žiadna časť príjmov z akejkoľvek transakcie s objednávateľom netvorí alebo nebude tvoriť peňažné prostriedky získané v mene akejkoľvek Blokovanej Osoby alebo sa inak nepoužije, priamo alebo nepriamo, v spojení s investovaním alebo s akoukoľvek transakciou alebo obchodovaním s akoukoľvek Blokovanou Osobou.  

Zhotoviteľ týmto uznáva a súhlasí, že porušenie akejkoľvek podmienky tohto bodu 29 zhotoviteľom kedykoľvek počas doby platnosti zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie  zmluvy. 

Zhotoviteľ týmto súhlasí, že odškodní, obháji a uchráni od ujmy objednávateľa a jeho štatutárnych zástupcov, riaditeľov/vedúcich  pracovníkov a zamestnancov pred a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, požiadavkám, náhradám škôd, výdavkom, pokutám a penále vzniknutým v súvislosti s akýmkoľvek porušením resp. údajným porušením tohto prehlásenia a záruky zhotoviteľom alebo jeho zástupcami. Objednávateľ môže odmietnuť, pozastaviť alebo odrieknuť akúkoľvek transakciu zahŕňajúcu  Blokovanú  Osobu bez zmluvnej pokuty, penále alebo platby za odmietnutý, pozastavený alebo odrieknutý tovar a práce, a/alebo odstúpiť od zmluvy alebo akejkoľvek inej dohody so zhotoviteľom, úplne alebo sčasti, alebo ich ukončiť, ak (i) zhotoviteľ alebo jeho zástupca porušil vyššie uvedené  prehlásenie a záruku alebo (ii) objednávateľ je v dobrej  viere presvedčený, že zhotoviteľ alebo jeho zástupca má v úmysle porušiť vyššie uvedené prehlásenie a záruku, a zhotoviteľ v odpovedi na výzvu objednávateľa neposkytne bez zbytočného odkladu primerané a uspokojivé uistenie, že koná plne v súlade s týmto bodom 29. Ak zhotoviteľ, ako súčasť prác, dodá tovar, ktorý nebude v súlade s týmto bodom 29, objednávateľ bude mať právo žiadať, aby zhotoviteľ nahradil nevyhovujúci tovar vyhovujúcim tovarom, ktorý bude spĺňať kvalitu, rozmery, množstvo a akékoľvek iné identifikačné vlastnosti uvedené v zmluve, a to bez dodatočného poplatku, a bude dodaný urgentne. Zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, dodatočné poplatky, zmluvné pokuty, penále, platby za urgentné dodanie a náhradu škody za práce a tovar dodané v rozpore s týmto bodom 29, vrátane, ale nie len, škôd vzniknutých v dôsledku toho, že objednávateľ musel obstarať práce od iného zhotoviteľa.

Protikorupčné záväzky

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ani on ani žiadny z jeho majiteľov, riaditeľov, zamestnancov, ani žiadna iná osoba, konajúca v jeho mene, v súvislosti s úkonmi a transakciami zamýšľanými zmluvou alebo v súvislosti s akýmikoľvek inými obchodnými transakciami zahŕňajúcimi objednávateľa, neuskutočnila a neuskutoční, neponúkla a neponúkne, alebo nesľúbila a nesľúbi žiadnu platbu alebo inú hodnotnú vec, priamo alebo nepriamo, (i) žiadnemu vládnemu úradníkovi; (ii) žiadnej politickej strane, funkcionárovi politickej strany alebo kandidátovi na úrad; (iii) tretej strane s vedomím alebo s podozrením, že takáto platba alebo hodnotná vec bude v plnom rozsahu alebo sčasti poskytnutá, ponúknutá alebo prisľúbená komukoľvek  z vyššie uvedených alebo (iv) akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ak by takáto platba alebo prevod porušovali právo krajiny, v ktorej sú vykonané, alebo právo Slovenskej  republiky alebo Európskej únie. Je úmyslom strán, aby žiadne platby alebo prevody peňazí alebo  čohokoľvek  hodnotného neboli vykonané  s úmyslom alebo efektom verejnej alebo komerčnej korupcie, akceptácie alebo tichého súhlasu s vydieraním, úplatku alebo iných nelegálnych alebo nečestných nástrojov na získanie obchodu. Avšak, tento bod nezakazuje poskytovanie obchodných upomienkových darov nepatrnej hodnoty, či poskytnutie štandardného a obvyklého obchodného pohostenia za podmienky, že akýkoľvek  takýto upomienkový dar  alebo pohostenie sú legálne v štáte,  v ktorom sú poskytnuté, sú ponúknuté z legitímneho obchodného dôvodu, odôvodnené danými okolnosťami, a nie sú poskytnuté so žiadnym nečestným  alebo korupčným cieľom. Pre účely zmluvy pojem “vládny úradník” znamená akéhokoľvek činiteľa alebo zamestnanca (i) akejkoľvek miestnej, štátnej, regionálnej  alebo  národnej  vlády/ správy alebo akéhokoľvek ministerstva/ štátneho alebo správneho orgánu, agentúry alebo ich zástupcu, (ii) spoločnosti úplne alebo čiastočne vlastnenej alebo kontrolovanej vládou, alebo štátnym či správnym orgánom, alebo (iii) verejnej medzinárodnej organizácie, alebo akúkoľvek inú osobu oficiálne konajúcu pre alebo v mene takejto vlády alebo ministerstva, štátneho alebo správneho orgánu, zástupcu, spoločnosti  alebo verejnej medzinárodnej organizácie.

Právo  implementujúce Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (“Dohovor OECD”), vrátane protikorupčnej legislatívy Slovenskej republiky (ďalej spolu “príslušná  protikorupčná legislatíva“), zakazuje priame a nepriame podplácanie a  pokus o podplácanie verejných činiteľov. Obe strany sú oboznámené s  príslušnou protikorupčnou legislatívou, rozumejú jej a súhlasia s jej dodržiavaním a tiež s tým, že nepodniknú žiadne kroky, ktoré by mohli byť porušením alebo by mohli zapríčiniť porušenie príslušnej protikorupčnej legislatívy alebo porušenie práva iných  krajín, ktoré zakazuje rovnaký  typ správania.

Zhotoviteľ prehlásil a zaručil, a týmto opäť potvrdzuje svoje prehlásenie, že, podľa jeho vedomostí a bez ďalšieho zisťovania, žiadny zamestnanec, štatutárny zástupca, riaditeľ ani priamy alebo nepriamy vlastník zhotoviteľa, okrem tých, ktorí boli oznámení objednávateľovi, nie je vládnym úradníkom, funkcionárom politickej strany ani kandidátom na úrad, či blízkym rodinným príslušníkom takej osoby. V prípade, že počas doby platnosti tejto zmluvy, sa zhotoviteľ dozvie o zmene skutočností uvedených v tomto  bode, súhlasí s ich okamžitým zverejnením objednávateľovi.

Zhotoviteľ súhlasí, že na základe požiadavky objednávateľa písomne prehlási, že on, a podľa jeho vedomia ani iná osoba, včítane, ale nie len, každého priameho a nepriameho vlastníka, riaditeľa, štatutárneho zástupcu, zamestnanca, zástupcu a  agenta zhotoviteľa, neposkytla, neponúkla alebo neprisľúbila žiadne peniaze, pôžičku, dar, inú platbu alebo akúkoľvek inú hodnotnú  vec, priamo alebo nepriamo, vládnemu  úradníkovi alebo  v jeho  prospech, v záujme získania alebo udržania obchodu s alebo pre objednávateľa. Zhotoviteľ ďalej súhlasí, že ak sa dozvie alebo má dôvod domnievať sa, že došlo k akémukoľvek takému  konaniu v súvislosti s obchodnými činnosťami objednávateľa, okamžite oznámi objednávateľovi takúto vedomosť alebo domnienku a bude spolupracovať pri prešetrovaní takého konania objednávateľom.

Podmienky uvedené v tomto bode 30 môže objednávateľ  poskytnúť štátnym a správnym orgánom alebo iným osobám s legitímnym nárokom na sprístupnenie týchto údajov. 

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia o ukončení alebo odstúpení od zmluvy obsiahnuté v zmluve, objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak (i) zhotoviteľ podstatným spôsobom  porušil akúkoľvek podmienku uvedenú v tomto bode 30 alebo (ii) existujú okolnosti, na základe ktorých objednávateľ v dobrej  viere verí, že

(a)  zhotoviteľ sa zapojil do nelegálneho konania alebo neetických obchodných praktík, či už v súvislosti s plnením zmluvy alebo inak, alebo

(b) zhotoviteľ alebo ktokoľvek konajúci v jeho mene, vrátane ktoréhokoľvek z jeho vlastníkov, riaditeľov, štatutárnych zástupcov zamestnancov, agentov, predajcov, zástupcov, subdodávateľov alebo tretích osôb konajúcich v jeho  mene, má v úmysle porušiť túto časť alebo sa zapojiť do nelegálneho konania alebo neetických obchodných praktík v súvislosti so zmluvou,

   a zhotoviteľ, v odpovedi na výzvu objednávateľa, neposkytne bez zbytočného odkladu primerané a uspokojivé uistenie, že koná plne v súlade s touto časťou. V prípade takého odstúpenia (i) všetky ďalšie existujúce zmluvné záväzky môžu byť objednávateľom zrušené  a (ii) všetky ponuky nevybavené v čase ukončenia zmluvy budú považované za zrušené.

Vzťah, vytvorený zmluvou je taký, že zhotoviteľ je nezávislý a s výnimkou  toho, čo  môže byť špecificky uvedené v zmluve, ani zhotoviteľ, ani žiadny z jeho vlastníkov, riaditeľov, štatutárnych zástupcov, zamestnancov, agentov, predajcov, zástupcov, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích  osôb konajúcich v jeho  mene nebude mať žiadne právo alebo poverenie 

vystupovať ako zamestnanec alebo agent objednávateľa;

uzavrieť  obchod v mene alebo na účet objednávateľa;

dávať akékoľvek platby, návrhy, sľuby, záruky, garancie, záruky alebo prehlásenia v zastúpení alebo v mene objednávateľa;

prevziať alebo vytvárať akékoľvek záväzky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo naznačené, v zastúpení objednávateľa;

vstupovať do zmluvných vzťahov alebo záväzkov v mene objednávateľa; 

zaväzovať objednávateľa v akomkoľvek ohľade; alebo

zastupovať objednávateľa akýmkoľvek spôsobom inak, ako je uvedené v zmluve.

Zhotoviteľ, bez predchádzajúceho  písomného  súhlasu objednávateľa, nepoužije ani nenajme akúkoľvek tretiu  stranu, jednotlivca alebo spoločnosť, aby konala v mene objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy zhotoviteľom.   

Ukončenie zmluvy

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak zhotoviteľ: 

odmietne, zlyhá alebo je neschopný náležite riadiť a vykonávať dielo, alebo

odmietne, zlyhá alebo je neschopný zabezpečiť realizáciu diela dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov, vhodných materiálov alebo dodržaním príslušných harmonogramov, alebo

podstatne poruší zákony, príkazy, nariadenia, pravidlá určitého verejného orgánu, v jurisdikcii/právomoci  ktorého sa nachádza dielo, alebo

odmietne, zlyhá alebo je neschopný vykonávať práce v súlade s podmienkami uvedenými v zmluvných  dokumentoch, alebo

koná spôsobom, ktorý  je priamo zmluvnými dokumentmi považovaný za podstatné porušenie zmluvy alebo povinností zhotoviteľa, alebo

koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalo-súťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej  súťaže alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno a  oprávnené  záujmy objednávateľa, alebo

pri  tom, keď vykonával  prácu pre objednávateľa ako zhotoviteľ (dodávateľ) alebo subdodávateľ podľa inej  zmluvy, porušil platné  právne predpisy, ktoré podľa týchto VOP zakladá nárok objednávateľa na  odstúpenie od zmluvy.

Pri výskyte niektorého z dôvodov opísaných v bode 31.1.1 až 31.1.4 objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie špecifikujúce porušenie a požadovanú nápravu. Zhotoviteľ bude mať na nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak zhotoviteľ nevykoná nápravu svojej chyby, je objednávateľ oprávnený  odstúpiť od zmluvy alebo  jej  časti. V prípade konania zhotoviteľa podľa bodov 31.1.5 až 31.1.7 je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti aj bez stanovenia lehoty na vykonanie nápravy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. Objednávateľ, bez ujmy na iných právach alebo nápravných prostriedkoch, môže súčasne s odstúpením od zmluvy prijať niektoré alebo všetky nasledovné opatrenia: 

31.2.1   dokončiť celý rozsah prác zhotoviteľa na diele alebo ktorúkoľvek ich časť vrátane zabezpečenia pracovníkov, dodania materiálu a zariadenia, ktoré bude objednávateľ považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác zhotoviteľa,

31.2.2   uzavrieť zmluvu s treťou stranou za účelom dokončenia celého diela alebo ktorejkoľvek jeho časti vrátane zabezpečenia pracovníkov, dodania materiálu a zariadenia, ktoré bude objednávateľ alebo tretia strana považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác zhotoviteľa,

31.2.3  prijať iné opatrenia potrebné pre nápravu daného zlyhania.

Ak objednávateľ ukončí zmluvu alebo jej časť pre ktorýkoľvek dôvod uvedený v bode 31.1 objednávateľ môže tiež bez ujmy na iných právach a nápravných prostriedkoch prijať niektoré alebo všetky nasledovné opatrenia:

priamo zaplatiť subdodávateľom zhotoviteľa,

dokončiť rozsah prác zhotoviteľa na diele akoukoľvek metódou, ktorú môže objednávateľ považovať za účelnú a promptnú,

požadovať od zhotoviteľa, aby postúpil svoje práva a vlastníctvo zo svojich subdodávateľských zmlúv alebo objednávok týkajúcich sa diela na objednávateľa alebo ním určený tretí subjekt a zhotoviteľ sa zaväzuje takejto  požiadavke objednávateľa bez zbytočného odkladu vyhovieť. 

Ak objednávateľ odstúpi od  zmluvy alebo jej časti pre ktorýkoľvek dôvod uvedený  v bode 31.1 a následne  súd kompetentnej jurisdikcie rozhodne, že odstúpenie od zmluvy alebo jej časti bolo neplatné, v takom prípade bude uvedené ukončenie zmluvy považované oboma stranami za vypovedanie zmluvy alebo jej časti objednávateľom bez  uvedenia dôvodu podľa  bodu 31.7 ku dňu neplatného odstúpenia od zmluvy alebo jej  časti a objednávateľ bude povinný vyplatiť zhotoviteľovi kompenzáciu  podľa bodu 31.8, pričom  takúto kompenzáciu obidve strany považujú za úplné a konečné odškodnenie zhotoviteľa z titulu  ukončenia zmluvy alebo jej časti i z titulu neplatnosti odstúpenia od zmluvy alebo jej časti.

Zhotoviteľ môže odstúpiť od  zmluvy alebo jej časti, ak objednávateľ:

odmietne, zlyhá alebo je neschopný platiť zhotoviteľovi platby podľa zmluvných dokumentov v   dohodnutých lehotách bez opodstatnenej príčiny, alebo 

podstatne poruší zákony, príkazy, nariadenia, pravidlá určitého verejného orgánu, v jurisdikcii/právomoci ktorého sa nachádza dielo, alebo

odmietne, zlyhá alebo je neschopný postupovať v zásadných záležitostiach v súlade s podmienkami  stanovenými v zmluvných dokumentoch.

Pri výskyte niektorého z dôvodov opísaných v bode 31.5 zhotoviteľ doručí objednávateľovi oznámenie špecifikujúce porušenie a požadovanú nápravu. Objednávateľ bude mať na nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak objednávateľ nevykoná nápravu svojej chyby, je zhotoviteľ oprávnený  odstúpiť od zmluvy alebo  jej časti. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

Objednávateľ môže kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu v celom rozsahu alebo čiastočne na základe vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede.  

Ak je zmluva alebo  jej časť ukončená (a) zhotoviteľom podľa bodu 31.6, alebo (b) objednávateľom, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu dlžnú za práce vykonané pred dátumom účinnosti ukončenia zmluvy a opodstatnené náklady zhotoviteľa spojené s týmto ukončením, tak ako budú dohodnuté stranami. V prípade chýbajúcej dohody o opodstatnených nákladoch splatných zhotoviteľovi, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi nasledovné: 

oprávnené náklady vzniknuté pri príprave výkonu časti diela, od ktorej bolo odstúpené, alebo  ktorá  sa  nerealizovala  v dôsledku ukončenia zmluvy a 

oprávnené náklady na vyrovnanie a uhradenie nárokov vzniknutých v súvislosti s ukončením subdodávateľských zmlúv. 

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo jej časti pre dôvod podľa bodu 31.2, zhotoviteľ neobdrží už žiadnu ďalšiu platbu až do úplného ukončenia diela buď objednávateľom alebo inou stranou. Vtedy bude zhotoviteľovi zaplatený rozdiel medzi dohodnutou cenou diela a všetkými nákladmi a škodami vzniknutými objednávateľovi v dôsledku porušenia podmienok zmluvy zhotoviteľom, vrátane aplikovateľných  zmluvných  pokút.

Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá ukončila zmluvu, celková suma zaplatená zhotoviteľovi nepresiahne dohodnutú cenu diela, redukovanú o sumu už vykonaných platieb, sankcií alebo zrážok vzniknutých v súvislosti s iným ustanovením zmluvných  dokumentov. 

Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá sa rozhodla ukončiť zmluvu, ak dôjde k jej ukončeniu, zhotoviteľ, pokiaľ nebude objednávateľom inštruovaný inak, vykoná nasledovné kroky: 

okamžite zastaví práce,

 zredukuje svoj personál, služby a nesplnené záväzky za účelom minimalizácie nákladov na ukončenie,

ukončí všetky nesplnené subdodávateľské zmluvy, 

vyrovná všetky záväzky a nároky vzniknuté v súvislosti s ukončením subdodávateľských zmlúv, protokolárne odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené dielo a zmluvné práva zaplatené zo strany objednávateľa, vrátane, ale nie len, k materiálom, zariadeniam, súčiastkam, príslušenstvu, dokumentácii a informáciám, vrátane prevodu vlastníckeho práva k dielu alebo jeho  časti, ak je za týmto účelom potrebný osobitný úkon. 

V prípade, že objednávateľ odstupuje od zmluvy v dôsledku nedodržania, obchádzania alebo porušenia platných právnych predpisov  alebo  v prípade odstúpenia od zmluvy pre konanie zhotoviteľa podľa bodu 31.1.6, má objednávateľ právo súčasne s odstúpením od tejto zmluvy odstúpiť aj od ktorejkoľvek inej platnej zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to výlučne na základe rozhodnutia objednávateľa,  bez ohľadu  na skutočnosť,  či  takým nedodržaním, obchádzaním alebo porušením bola spôsobená škoda objednávateľovi alebo tretej osobe, došlo k úrazu, resp. inému poškodeniu zdravia alebo  smrti zamestnanca objednávateľa alebo  tretej  osoby.

Záverečné ustanovenia

VOP sú platné a účinné dňom ich prijatie objednávateľom.

Meniť a dopĺňať VOP je možné výlučne na základe dohody strán, vo forme ustanovení zmluvy alebo dodatku k zmluve, ktorej súčasťou sú VOP.

Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, ostávajú ostatné ustanovenia VOP v platnosti v plnom rozsahu.

Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy, neupravené zmluvou, ako aj mimozmluvné nároky vzniknuté v súvislosti so zmluvou sa v celom rozsahu spravujú právom SR bez ohľadu na iné princípy jeho kolízneho práva.

           Strany sa dohodli, že súdy SR majú výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, sporov o platnosť, výklad a zrušenie zmluvy a akýkoľvek spor, ktorý strany nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie vecne a miestne  príslušnému  súdu SR.

Pre vysvetlenie dodacích klauzúl uvedených v zmluvných  dokumentoch platia podmienky Incoterms®2010 vydané Medzinárodnou  Obchodnou Komorou v Paríži, pokiaľ zmluvné dokumenty nestanovujú  inak.

Strany sa výslovne dohodli, že každá písomnosť, týkajúca sa alebo súvisiaca so zmluvou, odoslaná doporučene poštou alebo inou doručovacou službou sa zasiela na adresu sídla (právnická osoba) alebo miesta podnikania (fyzická osoba – podnikateľ) uvedenú v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je  strana zapísaná, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak  a považuje  sa za doručenú (i) piaty  deň odo dňa jej odoslania, alebo (ii) dňom skutočného doručenia, ak k doručeniu došlo pred piatym dňom odo dňa jej odoslania.

VOP platia  výlučne. Obchodné podmienky zhotoviteľa nie sú platné, aj keď  zhotoviteľ uviedol v zmluvnej dokumentácii výslovný odkaz na svoje vlastné obchodné podmienky, alebo ak sú tieto obchodné podmienky vytlačené na písomnostiach zhotoviteľa (predovšetkým na ponuke, potvrdeniach  objednávok), pokiaľ neboli objednávateľom výslovne písomne akceptované.


V Prešove dňa 30.4.2021