VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

1.     Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti LABRO a.s., IČO: 53 592 841, so sídlom Hlavná 35, 080 01 Prešov, Slovenská republika sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo alebo Objednávky - zmluvy o dielo alebo Rámcovej zmluvy a odvolávok vystavených na základe Rámcovej zmluvy o dielo, ktorá naň odkazuje (ďalej spolu len „zmluva“).  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle obchodnej spoločnosti LABRO a.s. www.labro.sk . Jednotlivé ustanovenia VOP neplatia, ak je v zmluve dohodnutá iná úprava príslušných ustanovení alebo je ich použitie v zmluve výslovne vylúčené. Všetky písomné a/alebo ústne dohovory týkajúce sa zmluvy, dohodnuté medzi stranami sa považujú po uzavretí zmluvy za neplatné a neúčinné, pokiaľ nie sú výslovne spomenuté v zmluve.

2.     Tieto VOP platia výhradne, odporujúce podmienky alebo podmienky Zhotoviteľov odlišujúce sa od týchto podmienok nebudú akceptované, iba ak spoločnosť LABRO a. s. s takýmito podmienkami výslovne a zároveň písomne súhlasila. Tieto VOP platia aj v prípade, že predmet plnenia od Zhotoviteľa príjme spoločnosť LABRO a. s.  bez výhrad, alebo ak Zhotoviteľ chce dodávať len za svojich podmienok a spoločnosť LABRO a. s. sa k nim nevyjadrí výslovným a zároveň písomným súhlasom.

3.     Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, dodávateľov a zamestnancov dodávateľov (dodávatelia a zamestnanci dodávateľov ďalej spoločne označení len ako „subdodávatelia“), vstupujúcich do areálu objednávateľa, objektov objednávateľa alebo objektov realizácie diela podľa zadania objednávateľa, so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi z VOP a zabezpečiť ich dodržiavanie svojimi zamestnancami a subdodávateľmi.

 

Čl. II

Pojmy a definície

 

V prípade, že nie je v týchto VOP ani v zmluvných dokumentoch uzatvorených spoločnosťou LABRO a. s. výslovne uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy a definície, bez ohľadu na ich gramatický tvar, nasledovný význam:

 

1.     „BOZP“ sú všeobecne platné a záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej republiky, Európskej únie, resp. krajiny, v ktorej bude dochádzať k plneniu a realizácie diela podľa týchto VOP, resp. zmluvných dokumentoch, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2.     „cena diela“ znamená dohodnutú pevnú sumu špecifikovanú v zmluvných dokumentoch, vrátane dohodnutých prirážok alebo redukcií, ktorá je plnou a kompletnou kompenzáciou za dielo a akékoľvek ďalšie plnenie realizované na základe zmluvných dokumentov.

3.     „dátum platnosti“ znamená dátum uzatvorenia zmluvy zmluvnými stranami. Pokiaľ zmluva neobsahuje osobitný dátum účinnosti, je dátum platnosti zároveň aj dátumom účinnosti zmluvy.

4.     „dátum účinnosti“ znamená dátum, od ktorého sa zmluvné strany zaväzujú konať v súlade so zmluvnými dokumentmi.

5.     „deň“ alebo „dni“ znamenajú, pokiaľ nie je stanovené inak, kalendárne dni.

6.     „dielo“ znamená všetky zariadenia, výkony a služby, ktoré majú byť poskytnuté zhotoviteľom na základe zmluvných dokumentov, vrátane, ale nie len, návrhu, inžinierskeho vypracovania, výroby, kódovania, obstarania a dodávky zariadení, montáže, skúšania, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu, v rozsahu určenom v zmluvných dokumentoch.

7.     „dokumentácia“ znamená dokumenty a iné podporné materiály dodané Zhotoviteľovi v súlade so zmluvnými dokumentmi ako podmienka kompletného splnenia diela. Platí pri tom domnienka, že Zhotoviteľ vzhľadom ku svojim odborným znalostiam, ovláda a má skúsenosti z praxe s takýmito materiálmi pracovať, rozumie im a je s nimi vopred oboznámený.

8.     „Dôverné informácie“ sú informácie, ktoré sú obsahom zmluvných dokumentov, obsahom faktúr, obsahom technických podkladov ( technologické postupy, technické postupy, výkresy, výmery a pod.), ktoré tvoria know – how Zmluvných strán; obchodné tajomstvá; akékoľvek informácie, skutočnosti, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedeli priamo/nepriamo počas realizácie diela v zmysle VOP, resp. zmluvných dokumentov; akékoľvek informácie z obchodných stretnutí, rokovaní; akékoľvek informácie vyplývajúce z korešpondencie medzi zmluvnými stranami; akékoľvek informácie vyplývajúce z elektronickej alebo telefonickej komunikácie a súvisia s predmetom plnenia zmluvných dokumentov; akékoľvek ďalšie informácie a skutočnosti, ktoré vzniknú pri rokovaní o uzavretí zmluvného vzťahu a Zmluvné strany ich označia ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva z ich povahy.

9.     „DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10.  „Faktúra“  je daňový doklad vystavený ktoroukoľvek Zmluvnou stranou za poskytnuté zdaniteľné plnenie vyplývajúce z predmetu zmluvných dokumentov, ktorý musí obsahovať všetky údaje a náležitosti potrebné pre akceptáciu takéhoto vystaveného dokladu v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Môže mať podobu listinnú alebo elektronickú.

11.  „generálny zhotoviteľ“ je obchodná spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dielo alebo inú obdobnú zmluvu s hlavným investorom, a ktorá realizačne zastrešuje celý projekt sama alebo prostredníctvom ďalších subjektov.

12.  „hlavný investor“ je každá fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sa realizuje dielo, a ktorá ho financuje z vlastných alebo cudzích zdrojov a je v priamom záväzkovom vzťahu s generálnym zhotoviteľom a zároveň je v zmluvnom vzťahu aj s Objednávateľom.

13.  „Miesto realizácie diela“ sa rozumie miesto, kde sa má realizovať predmet plnenia vyplývajúci zo zmluvných dokumentov medzi Zmluvnými stranami. Miestom realizácie diela sa môže rozumieť aj konkrétne pracovisko v rámci areálu fabrík, stavenisko či stavba.

14.  „montáž“ je činnosť, ktorou sú zariadenia uvedené do prevádzky schopného stavu zodpovedajúceho zmluvným dokumentom.

15.  „Objednávateľ“ je spoločnosť LABRO a. s., so sídlom Hlavná 35, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 53 592 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sa, vložka 10585/P konajúca prostredníctvom: Ing. Anton Jašík.

16.  „Objednávka“ je písomný alebo elektronický návrh Objednávateľa, v ktorom sa uvádzajú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, v zmysle ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa odplatne vykonať vopred dohodnuté dielo. Objednávka musí byť akceptovaná do 24 hodín Zhotoviteľom, v opačnom prípade ju môže Objednávateľ odvolať bez toho, aby mu boli účtované náklady za zrušenie Objednávky, a to do troch dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Ústne dohody v rámci Objednávky, zmeny alebo doplnky sú záväzné jedine vtedy, ak budú dodatočne písomne potvrdené Objednávateľom. Akceptovaním (podpísaním Objednávky do 24 hodín) v listinnej alebo elektronickej dohode dochádza k vzniku zmluvného vzťahu na základe zmluvy o dielo alebo rámcovej zmluvy o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami v zmysle týchto VOP.

17.  „písomnosti“ zahŕňajú všetky ručne, strojovo alebo tlačou písané vyhlásenia alebo iné dokumenty s oprávneným podpisom alebo pečiatkou, zahŕňajúce telegramy, telexy, káblové alebo faxové prenosy a slová „písomne“ a „písané“ znamenajú všetky dokumenty náležite podpísané osobou, ktorá je oprávnená zastupovať stranu.

18.  „predpisy generálneho zhotoviteľa“ sú všeobecné obchodné podmienky generálneho zhotoviteľa vrátane interných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súvisiace predpisy, ktorými je zhotoviteľ viazaný a ktorými je povinný sa riadiť.

19.  „predpisy hlavného investora“ sú všeobecné obchodné podmienky hlavného investora vrátane interných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a súvisiace predpisy, ktorými je zhotoviteľ viazaný a ktorými je povinný sa riadiť.

20.  „samostatná časť diela“ znamená spravidla samostatný funkčný celok, ktorý je súčasťou diela a všetky s tým súvisiace práce a dodávky, na ktorú zhotoviteľ poskytuje samostatnú záruku za akosť (napr. technologická časť stavby alebo jej prevádzkový súbor, resp. čiastkový prevádzkový súbor). Ustanovenia VOP týkajúce sa diela sa analogicky aplikujú aj na samostatnú časť diela.

21.  „strana“ alebo „zmluvná strana“ znamená objednávateľa alebo zhotoviteľa.

22.  „strany“ alebo „zmluvné strany“ znamenajú oboch účastníkov zmluvy t.j. objednávateľa a zhotoviteľa.

23.  „Subdodávateľ“  je každá fyzická alebo právnická osoba (alebo jej právny nástupca), s ktorou je Zhotoviteľ v zmluvnom vzťahu, ktorého obsahom je vykonanie alebo dodanie určitej časti realizácie diela. Subdodávatelia musia byť vopred schválení Objednávateľom.

24.  „vada“ znamená nedokonalosti, nedostatky realizácie diela spočívajúce najmä, nie však výlučne v kvalite, v kvantite, v dodávke, alebo iných vlastnostiach realizovaného diela, ktoré sú v rozpore s požiadavkami Objednávateľa dojednanými v zmluvných dokumentoch. Za vadné plnenie Objednávateľ vníma, ak realizované a dokončené dielo nezodpovedá účelu jeho predmetu plnenia, jeho predmet plnenia nie je možné využiť na obvyklý účel a taktiež sa vadou rozumie aj právna vada predmetu plnenia.

25.  „vedúci zamestnanci“ sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

26.  „VOP“ znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LABRO a. s.

27.  „výkaz progresu realizácie diela alebo záznam o fyzickej prítomnosti na mieste realizácie diela“ znamená dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdzuje skutočný progres pri realizácii diela pre zhotoviteľom a skutočnú fyzickú prítomnosť zhotoviteľa, jeho zamestnanca/cov alebo subdodávateľa/ov na mieste realizácie diela.

28.  „Zhotoviteľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vo zmluvnom vzťahu s Objednávateľom, v rámci ktorého pre Objednávateľa za odplatu realizuje dielo.

29.  „Zmluva“ znamená písomný vzťah, dohodu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Definuje všetky potrebné náležitosti akými sú, predmet a miesto realizácie diela, jeho kvalitu/kvantitu, cenu, platobné podmienky, povinnosti zmluvných strán, termín realizácie. V prípade uzavretia Rámcovej zmluvy, jej súčasťou musí byť aj plne akceptovaná Objednávka vrátane všetkých príloh, dodatkov a VOP, a ktorá taktiež definuje predmet a miesto realizácie diela, jeho kvalitu/kvantitu, cenu, platobné podmienky, povinnosti zmluvných strán, termín realizácie. V prípade podmienok dojednaných v príslušnej Objednávke, ktoré budú odlišné od podmienok uvádzaných v Zmluve, majú ustanovenia v Objednávke prednosť. Zmluva je dokument, ktorý bližšie špecifikuje podmienky a náležitosti stanovené v týchto VOP. Pre účely VOP sa zmluvou rozumie aj Objednávka za predpokladu, že obsahuje definovanie všetkých zmluvných náležitostí akými sú predmet a miesto realizácie, jeho kvalitu/kvantitu, cenu, platobné podmienky, povinnosti zmluvných strán, termín realizácie.

30.  „zmluvné dokumenty“ zahŕňajú pojmy objednávka, zmluva alebo rámcová zmluva, vrátane ich všetkých príloh. Akékoľvek zmeny v zmluvných dokumentoch a príloh musia byť písomne potvrdené stranami, ktoré v súhrne predstavujú úplnú dohodu medzi objednávateľom a zhotoviteľom. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi zmluvou a ktoroukoľvek prílohou k nej alebo dokumentáciou týkajúcou sa diela, je rozhodujúca zmluva.

 

Čl. III

Základné ustanovenia

 

1.     Návrh zmluvy objednávateľa alebo návrh na zmluvné konanie nie je výzvou k začatiu realizácie diela. Zhotoviteľ môže s realizáciou diela začať a v realizácii pokračovať len na základe uzavretej zmluvy, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak. Ak je v zmluve uvedené dlhšie časové obdobie ako si vyžaduje realizácia diela bez určenia konkrétneho termínu začatia diela, zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne určenom objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak.

2.     Všetky práce nad rámec stanovený zmluvnými dokumentmi musia byť odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa písomnou formou pred ich začatím. Akékoľvek práce zrealizované pred týmto odsúhlasením nie je objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť.

3.     Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác na základe zmluvných dokumentov dodržiavať hlavné zásady systému riadenia kvality a environmentálneho riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

4.     Zhotoviteľ prehlasuje, že:

a)    práce vykonávané podľa zmluvy sú predmetom jeho podnikateľskej činnosti,

b)    práce na vyhradených technických zariadeniach sú vykonávané odborne spôsobilými osobami v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z. SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č.508/2009 Z. z.“). V prípade zhotoviteľa so sídlom resp. miestom podnikania mimo územia SR práce na vyhradených technických zariadeniach sú vykonávané zamestnancami zhotoviteľa s odbornou spôsobilosťou vyžadovanou a zodpovedajúcou platnej legislatíve štátu podľa sídla zhotoviteľa resp. miesta podnikania zhotoviteľa. Pred začatím prác zhotoviteľ predloží objednávateľovi fotokópie oprávnení pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach (ďalej len „VTZ“), prípadne iné oprávnenia potrebné pre výkon činnosti, vrátane oprávnení subdodávateľov. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy ak zistí, že práce na VTZ zhotoviteľ alebo subdodávatelia vykonávajú bez príslušného oprávnenia.

c)    v prípade škody, ktorá vznikne pri realizácii zmluvy v súvislosti s jeho činnosťou, sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu v preukázanom rozsahu.

5.     Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna práca nebola vykonávaná osobou, ktorá podľa príslušného lekárskeho posudku nie je zdravotne spôsobilá na výkon takej práce, ak takéto zdravotné obmedzenie je zhotoviteľovi známe alebo mu malo byť známe.

6.     Počas doby trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi zmeny týkajúce sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám, predmetu činnosti, ak súvisí s dielom podľa zmluvy, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie akéhokoľvek konania podľa aplikovateľnej legislatívy upravujúcej konkurz alebo obdobné konanie.

 

Čl. IV

Predmet realizácie diela

 

1.     Predmetom realizácie diela Zmluvy, Objednávky, Rámcovej zmluvy sa rozumie účel týchto zmluvných dokumentov definujúci čo možno odôvodnene očakávať od Zhotoviteľa v rámci realizácie diela.

2.     Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet a dodať ho v prvotriednej kvalite zohľadňujúc najnovšie technické riešenia, najnovšie metódy, poznatky, bezpečnostné normy, technické normy a vynaloženie odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno objektívne očakávať, tak aby bol predmet realizácie diela prevádzkyschopný, bez vád a spĺňal požiadavky, parametre pre účely, na ktoré sa obvykle dielo využíva alebo bude využívať.

3.     Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet v súlade so zmluvnými dokumentami so všetkými súčasťami a prílohami a podmienkami týchto VOP, s podmienkami technických noriem platných v čase realizácie diela.

4.     V prípade, že zmluvné dokumenty budú obsahovať odvolávku na ďalšie podmienky v týchto VOP neuvedených, budú tieto podmienky pre Zhotoviteľa plne záväzné v celom rozsahu.

 

Čl. V

Cena a platobné podmienky

 

1.     Cena diela je pevná a dohodnutá vo výške určenej v zmluvných dokumentoch.

2.     Zmeny a práce naviac oproti rozsahu špecifikovanému v zmluvných dokumentoch, vyžiadané objednávateľom resp. vzniknuté v priebehu realizácie diela bez zavinenia zhotoviteľa, môžu byť po predchádzajúcom súhlase objednávateľa dôvodom na úpravu ceny, a to výlučne písomným dodatkom k zmluve.

3.     Ak je cena alebo časť ceny dohodnutá v zmluve hodinovou sadzbou, zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať objednávateľovi len čistý skutočne odpracovaný čas, bez času potrebného na prestávky v práci, presuny pracovníkov, vybavovanie vstupov do areálu objednávateľa alebo areálu zadaného objednávateľom, testovanie a školenia pracovníkov z oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi alebo odbornej prípravy protipožiarnych asistenčných hliadok, ktoré vykonáva objednávateľ a pod..

4.     Ak je v zmluve dohodnutá celková cena za dielo v danom termíne a mieste výkonu práce, odhliadnuc od hodinových sadzieb, zhotoviteľ si nemôže nárokovať vyššiu cenu bez predošlého písomného odsúhlasenia objednávateľom. Takéto písomné odsúhlasenie bude dodatkom k zmluve medzi zmluvnými stranami.

5.     Ak je cena diela určená hodinovou sadzbou, tak zhotoviteľ vystaví faktúru raz mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac na základe vopred odsúhlasených hodín objednávateľom, a to najneskôr do 10. pracovného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa príslušná faktúra vystavuje.

6.     Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti a je doručená objednávateľovi.

7.     Faktúra zhotoviteľa a platba bude realizovaná v takej mene, v akej je cena dohodnutá v zmluve.

8.     Zhotoviteľ doručí originál faktúry s príslušnými prílohami v elektronickej podobe na emailovú adresu objednávateľa: uctaren@labro.sk , pokiaľ nie je v zmluve alebo inej dohode uzavretej medzi stranami dohodnutý iný spôsob vyhotovenia a doručenia faktúr.

9.     Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne zrealizovaných dodávok a vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom. Pri každej čiastkovej fakturácii bude na faktúrach uvedené číslo a dátum príslušnej zmluvy, na základe ktorej bolo dielo vykonávané. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením diela, Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po plynutí doby, o ktorú sa omeškal s príslušným plnením.

10.  Každá faktúra musí obsahovať:

-   číslo a názov stavby (projektu),

-   číslo obchodného prípadu - zmluvy,

-   deň odoslania faktúry,

-   deň splatnosti faktúry,

-   označenie peňažného ústavu zhotoviteľa a číslo jeho bankového účtu v IBAN formáte,

-   ďalšie náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11.  K faktúre je zhotoviteľ povinný pripojiť výkaz progresu realizácie diela a/alebo záznam o fyzickej prítomnosti na mieste realizácie diela, potvrdený a podpísaný zástupcom spoločnosti LABRO a. s., v ktorom bude uvedené fakturačné obdobie a Miesto realizácie diela, resp. číslo zákazky, na ktorej Zhotoviteľ realizoval plnenie zmluvného predmetu.

12.  V prípade, že Zhotoviteľ nepriloží k faktúre výkaz progresu realizácie diela a/alebo záznam o fyzickej prítomnosti na mieste realizácie diela, potvrdený a podpísaný zástupcom spoločnosti LABRO a. s., Objednávateľ je oprávnený zadržať platbu za vykonané práce až do doby predloženia výkazu podľa tohto bodu VOP.

13.  V prípade, že Zhotoviteľ riadne ukončil dielo na Mieste realizácie diela, musí k poslednej faktúre doložiť aj protokol potvrdený zástupcom spoločnosti LABRO a. s., že odovzdal všetky veci mu zapožičané Objednávateľom počas realizácie diela vrátane preukazov pre vstup osôb, motorových vozidiel, mechanizovaných systémov, či materiálu na Miesto realizácie diela. Ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu VOP a nedodá s poslednou faktúrou okrem výkazu progresu realizácie diela aj potvrdený odovzdávací protokol, je povinný nahradiť všetky náklady spojené s demobilizáciou zapožičaných zariadení, náradia alebo iných mechanizmov, uhradiť vstupné doklady a prípadne uhradiť škodu spôsobenú na veciach jemu zapožičaných.

14.  Zhotoviteľ vystaví faktúru obsahujúcu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Zákon o DPH) iba za predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom DPH v SR. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v čase trvania zmluvného vzťahu písomne oznámiť objednávateľovi dátum zrušenia registrácie za platiteľa DPH alebo akejkoľvek zmeny v registrácii (napr. skupinová registrácia pre účely DPH, zmena registrácie zahraničnej osoby na prevádzkareň a pod.), a to bezodkladne po tomto dátume. V prípade, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru, ktorá bude obsahovať DPH v čase, keď nebude jej platiteľom alebo uvedie nesprávne IČ DPH svoje alebo svojho daňového zástupcu a následne správca dane objednávateľovi dorubí dodatočnú DPH a zároveň v zmysle Daňového poriadku vyrubí objednávateľovi sankciu z neoprávnene odpočítanej DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

15.  V nadväznosti na § 69 ods. 14 Zákona o DPH v prípade zverejnenia zhotoviteľa na stránke Finančného riaditeľstva SR v zmysle § 69 ods. 15 citovaného zákona v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, je objednávateľ oprávnený zadržať sumu zodpovedajúcu hodnote DPH zo všetkých fakturovaných plnení s dátumom vzniku daňovej povinnosti ku dňu zverejnenia zhotoviteľa v tomto zozname, ako i po tomto dátume, najneskôr však do dátumu výmazu zhotoviteľa zo zoznamu. Takto zadržaná suma DPH bude uhradená zhotoviteľovi odpísaním z účtu objednávateľa najneskôr (i) druhý pracovný deň po doručení písomného potvrdenia miestne príslušného správcu dane (daňového úradu) zhotoviteľa potvrdzujúceho, že za zdaňovacie obdobie, v ktorom zhotoviteľovi vznikla daňová povinnosti k DPH za dodávky uskutočnené v prospech objednávateľa, z ktorých objednávateľ zadržal fakturovanú sumu DPH, zhotoviteľ podal daňové priznanie k DPH a táto daňová povinnosť k DPH bola ním zaplatená, a súčasne zhotoviteľ preukáže objednávateľovi kópiu podaného daňového priznania za predmetné zdaňovacie obdobie a kópiu časti daňovej evidencie k DPH za predmetné zdaňovacie obdobie potvrdenú zodpovednou osobou zhotoviteľa zahŕňajúcu dodávky tovarov a služieb podliehajúcich DPH na výstupe, v ktorej sú zahrnuté príslušné faktúry vystavené pre objednávateľa, z ktorých suma DPH bola zadržaná, a súhrnné dáta z tejto daňovej evidencie k DPH sú zhodné s dátami uvedenými v daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, alebo (ii) v deň splatnosti príslušnej faktúry, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Zadržanie úhrady sumy zodpovedajúcej hodnote DPH v zmysle vyššie uvedeného sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry.

16.  Ak objednávateľ v dôsledku zákonného ručenia za DPH uhradí DPH za zhotoviteľa na základe rozhodnutia správcu dane, vyúčtuje takto zaplatenú DPH vrátane príslušenstva zhotoviteľovi titulom náhrady škody a takto vzniknutú pohľadávku je objednávateľ oprávnený započítať oproti akémukoľvek záväzku, ktorý eviduje voči zhotoviteľovi, a to aj pred lehotou splatnosti takého záväzku. Ak po úhrade DPH objednávateľom v dôsledku zákonného ručenia za DPH dôjde k úhrade DPH aj zo strany zhotoviteľa jeho správcovi dane a ten vráti DPH resp. jej časť objednávateľovi, objednávateľ vystaví vo výške jemu vrátenej sumy dobropis k faktúre, ktorou bola vyúčtovaná náhrada škody zhotoviteľovi a túto sumu mu vráti.

17.  V prípade, ak zhotoviteľ je platcom DPH v SR a úhrada ceny je dohodnutá v inej mene ako v eurách (EUR), zhotoviteľ vo faktúre uvedie základ dane v cudzej mene. V zmysle Zákona o DPH, základ dane v cudzej mene prepočíta na EUR referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Zo základu dane v EUR vypočíta príslušnú DPH v EUR a vypočítanú DPH zaokrúhli na najbližší eurocent do 0,005 EUR nadol a od 0,005 EUR vrátane, nahor. Takto vypočítanú DPH prepočíta na dohodnutú cudziu menu vybraným kurzom a vo faktúre uvedie celkovú sumu (základ dane a DPH) v cudzej mene.

18.  Lehota splatnosti faktúry je uvedená v zmluve a začne plynúť odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak vo vzťahu k banke, ktorá je pre deň realizácie úhrady rozhodujúca, pripadne posledný deň splatnosti faktúry na sobotu, deň pracovného pokoja alebo voľný bankový deň, je posledným dňom splatnosti faktúry najbližší budúci pracovný (bankový) deň danej banky.

19.  Ak je zhotoviteľovi vrátená faktúra bez zaplatenia za účelom vykonania opravy, prípadne jej doplnenia, je zhotoviteľ povinný obratom zaslať opravenú faktúru objednávateľovi e-mailom na adresu: uctaren@labro.sk a následne zašle zhotoviteľ originál opravenej, resp. doplnenej faktúry bez vád poštou. Dňom doručenia faktúry bez vád začína plynúť nová lehota splatnosti.

20.  Zhotoviteľ je povinný opravnú faktúru k pôvodnej faktúre vystaviť a doručiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa kedy nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy (napr. uzavretie reklamácie, schválenie dodatku o zmene ceny a pod.).

21.  Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Úroky z omeškania sú splatné v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania objednávateľovi.

22.  Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu objednávateľa.

23.  Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a banky zhotoviteľa hradí zhotoviteľ.

24.  Zhotoviteľ sa zaväzuje práce zabezpečované subdodávateľmi zaplatiť v lehote splatnosti dohodnutej so subdodávateľmi. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

25.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy. Akékoľvek takéto postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s jeho súhlasom je neplatné. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z finančného objemu takto neplatne postúpenej pohľadávky.

26.  Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi veci na vykonanie diela, zhotoviteľ je povinný vo faktúre znížiť cenu diela o skutočnú cenu týchto vecí, pokiaľ zo zmluvy jednoznačne nevyplýva, že cena týchto vecí nie je zahrnutá do ceny diela.

27.  Ak zhotoviteľ nezačne práce na vykonávaní diela do dvoch (2) týždňov od odovzdania staveniska, resp. termínu určeného v zmluve pre začatie prác na diele, zhotoviteľ je povinný do pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy vrátiť objednávateľovi finančné prostriedky poskytnuté mu objednávateľom do tohto času.

28.  Ak zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi dobropis ku faktúre pred jej úhradou, zníži tak výšku svojej pohľadávky vyplývajúcej z takejto faktúry o výšku k nej vystaveného dobropisu. Objednávateľ vykoná úhradu takejto faktúry zníženú o čiastku podľa dobropisu. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že o takomto znížení nie je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ vystaví a doručí dobropis k faktúre po jej úhrade, dobropis je splatný v lehote do troch (3) dní po jeho doručení objednávateľovi.

 

Čl. VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

 

1.     Objednávateľ je povinný poskytnúť plnú súčinnosť Zhotoviteľovi, poskytnúť mu všetky dostupné materiály, podklady, informácie ale iné náležitosti potrebné na riadne realizovanie diela. Ďalej je Objednávateľ povinný bezodkladne doplniť všetky dôležité informácie a podklady, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela na Mieste realizácie diela.

2.     Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup na Miesto realizovania diela.

3.     Ak to vyplýva zo situácie, Objednávateľ v súčinnosti s Hlavným/Generálnym investorom je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi vstupné školenie pracovníkov ohľadom BOZP, požiarnej ochrany a environmentálnej ochrany, s prihliadnutím na súčasné prevádzkové pravidlá platné na Mieste a v čase realizácie diela.

4.     Ak budú podmienky a povinnosti na Mieste realizácie diela vyžadovať povinnosť označenia pracovníkov a zhotoviteľov Objednávateľa, Objednávateľ je povinný v rámci tejto podmienky zabezpečiť pre pracovníkov a zhotoviteľov potrebné označujúce osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“). V tomto prípade, pracovníkom, resp. Zhotoviteľom bude poskytnutá reflexná vesta s viditeľným označením názvu a loga Objednávateľa na zadnej strane vesty a pracovníci, resp. Zhotovitelia sú povinní ju nosiť počas celej realizácie diela, okrem činností, ktoré z hľadiska BOZP umožňujú pre ten prípad vestu dať dole, aby bol Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci chránení pred poškodením ich zdravia alebo by bola ohrozená ich bezpečnosť. Pracovná reflexná vesta bude poskytnutá pracovníkom, resp. Zhotoviteľom bez nároku na úhradu vzniknutých nákladov Objednávateľovi.

5.     Ak je v zmluvných dokumentoch uvedené a zároveň vyplýva to z charakteru diela, na ktoré si Objednávateľ zazmluvnil Zhotoviteľa, Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie pre Zhotoviteľa, resp. pracovníkov Zhotoviteľa, a to na náklady Zhotoviteľa ak zmluvné dokumenty neuvádzajú inak.

6.     V prípade nedodržania očakávaných požiadaviek z hľadiska kvality, kvantity a rozsahu, nepostupovania podľa platných technických noriem, technickej dokumentácie a objektívnych požiadaviek Objednávateľa Zhotoviteľom, Objednávateľ má právo s ohľadom na čl. IV ods. 3:

a.     krátiť cenu za realizáciu diela. Objednávateľ má právo ponížiť cenu za realizáciu diela, ak výsledok realizácie diela má kvalitatívne nedostatky, ale stále je použiteľný pre účel, na ktorý bol stanovený,

b.     zadržať platbu, pokiaľ výsledok nie je možné použiť na účel, pre ktorý bol stanovený.

7.     Zadržaná, resp. krátená platba bude uhradená na účet Zhotoviteľa, ihneď po odstránení nedostatkov, vád alebo iných kvalitatívnych nedorobkov.

8.     Ak to charakter prác, resp. predmet realizácie diela vyžaduje, Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi, resp. jeho pracovníkom pre riadny výkon prác potrebné náležitosti akými sú spotrebné OOPP (rukavice, hlukotlmiče, ochranné okuliare a pod); drobný materiál a/alebo náradie; ušatnenie; miesto na jedenie a oddych v rámci prestávky na to určenej (v zmysle mobilné kontajnery).

9.     Objednávateľ je oprávnený prerušiť, resp. stiahnuť z Miesta realizácie diela Zhotoviteľa, resp. jeho pracovníkov, ak zistí, že nie sú dodržiavané pokyny alebo požiadavky Objednávateľa, nepostupuje sa podľa platných technických postupov, noriem, projektovej dokumentácie alebo podáva nekvalitné výkony, ktoré vedú k nedodržaniu kritérií realizácie diela (kvantita, kvalita, rozsah), termínov, míľnikov projektu alebo účelu realizácie diela

10.    Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu zrušiť objednávku alebo vypovedať zmluvu o dielo s okamžitou účinnosťou pred začatím realizácie diela zhotoviteľom a jeho prípadnými subdodávateľmi.

 

Čl. VII

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

 

1.     Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci sú povinní dodržiavať pokyny alebo požiadavky Objednávateľa, postupovať podľa platných technických postupov, noriem, projektovej dokumentácie, podľa platných prevádzkových pravidiel Hlavného/Generálneho investora alebo platných na Mieste realizácie diela a podávať objektívne očakávané kvalitné výkony, ktoré vedú k dodržaniu kritérií realizácie diela (kvantita, kvalita, rozsah), termínov, míľnikov projektu alebo účelu realizácie diela.

2.     Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo a dodať ho v prvotriednej kvalite zohľadňujúc najnovšie technické riešenia, najnovšie metódy, poznatky, bezpečnostné normy, technické normy a vynaloženie odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno objektívne očakávať zo strany Objednávateľa, tak aby bol predmet realizácie diela prevádzkyschopný, bez vád a spĺňal požiadavky, parametre pre účely, na ktoré sa obvykle predmet realizácie diela využíva alebo bude využívať.

3.     Zhotoviteľ je povinný disponovať platným a zákonným oprávnením na výkon a realizáciu diela, ku ktorému sa zmluvne zaviazal. Takéto zákonné oprávnenie, spolu s ďalšími žiadanými dokumentami, podkladmi, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi, resp. zástupcovi Objednávateľa, ešte pred podpisom zmluvy, resp. nástupom na Miesto realizácie diela. V prípade nedodania platných, zákonných a ďalších podkladov pre potreby uzatvorenia zmluvného vzťahu, pre potreby realizácie diela, vybavenia vstupných kariet a pod., vznikne Objednávateľovi škoda, tá bude Zhotoviteľovi zosobnená aj so zmluvnou sankciou podľa Sadzobníka zmluvných pokút spoločnosti LABRO a. s. (ďalej len „Sadzobník“)

4.     Medzi ďalšie podklady, dokumenty, ktoré sú potrebné predložiť pred uzatvorením zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami a zároveň pred realizáciou diela, Objednávateľ radí:

a)    Zákonné oprávnenie na výkon predmetných činností/poskytovania služieb/dodania tovaru

b)    Občiansky preukaz za Zhotoviteľa, resp. za každého pracovníka Zhotoviteľa

c)    IČO za Zhotoviteľa, resp. za každého pracovníka Zhotoviteľa

d)    DIČ kartu za Zhotoviteľa, resp. za každého pracovníka Zhotoviteľa

e)    Osvedčenie, preukaz, certifikát – potvrdzujúci zaradenie pracovníka na danú pracovnú pozíciu a potvrdzujúci zákonné realizovanie činnosti podľa zaradenia pracovníka za Zhotoviteľa, resp. za každého pracovníka Zhotoviteľa

f)     Platnú lekársku prehliadku v zmysle legislatívy platnej v Slovenskej republike za Zhotoviteľa, resp. za každého pracovníka Zhotoviteľa.

Nedodanie vyššie uvedených dokladov elektronicky alebo osobne pred nástupom a zároveň maximálne do 5 kalendárnych dní od nástupu, bude Objednávateľ vnímať ako porušenie zmluvných podmienok a bude postupovať v zmysle Sadzobníka.

5.     Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť Objednávateľovi, ak nie je schopný realizovať dielo alebo nie je schopný v realizácií diela pokračovať v stanovenom termíne, mieste a čase. Oznam je Zhotoviteľ povinný vykonať telefonicky a zároveň potvrdiť elektronicky (e-mailom) Objednávateľovi, resp. poverenému zástupcovi Objednávateľa a to bezodkladne, resp. ihneď ako sa Zhotoviteľ o tejto skutočnosti dozvedel. V rámci oznámenia je povinnosťou Zhotoviteľa uviesť objektívne dôvody, prekážky a skutočnosti, ktoré mu bránia v realizácií diela podľa stanovených zmluvných podmienok. Predčasné ukončenie realizácie diela musí byť písomne odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ si nesplní povinnosť na základe tohto bodu VOP, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie povinnosti a bude si nárokovať sankciu podľa Sadzobníka.

6.     V prípade, že Zhotoviteľ bez preukázania objektívnych dôvodov nemožnosti nastúpenia na Miesto realizácie diela a plnenia predmetu realizácie, bez preukázania skutočnosti alebo bez predchádzajúcej dohody/informovania Objednávateľa, nenastúpi na Miesto realizácie diela podľa zmluvne dohodnutých podmienok, uplatnia sa sankcie v zmysle sadzobníka za každé jedno také porušenie a za každého jedného porušujúceho zvlášť. Ak Zhotoviteľ opustí miesto realizácie diela a prestane vykonávať práce a/alebo dodávať služby zmluvne dohodnuté bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, pričom trvalé opustenie miesta sa rozumie prerušenie realizácie diela na viac ako 5 kalendárnych dní nepretržite, Objednávateľ má právo považovať to za podstatné porušenie povinnosti a nárokovať si náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním zo strany Zhotoviteľa vznikla, vrátane zmluvnej pokuty v zmysle Sadzobníka.

7.     Ak nie je uvedené v zmluvných dokumentoch inak, v prípade potreby a v závislosti od charakteru realizácie diela a Miesta realizácie diela, je Zhotoviteľ povinný si zabezpečiť ubytovanie sám, na vlastné náklady.

8.     Ak v zmluvných dokumentoch je uvedené, že ubytovanie zabezpečí a uhradí Objednávateľ, povinnosťou Zhotoviteľa je dodržať vopred stanovené termíny Chek-in a Check-out v ubytovacom zariadení, predložiť Objednávateľovi v stanovenom termíne a bezodkladne potrebné doklady, osobné údaje a iné podklady pre potreby ich nahlásenia ubytovaciemu zariadeniu a bude dodržiavať pravidlá stanovené ubytovacím zariadením v čase pobytu v danej ubytovacej jednotke. Ak si je Zhotoviteľ vedomí, že nedodrží termín príchodu do ubytovacej jednotky, že predčasne opustí ubytovaciu jednotku pred termínom odchodu alebo sa Zhotoviteľ vôbec nedostaví vo vopred stanovenom termíne príchodu do ubytovacej jednotky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa, maximálne však 48 hodín vopred pred stanoveným termínom príchodu. Ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu VOP, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvne stanovených podmienok a všetky náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi z dôvodu takéhoto konania zo strany Zhotoviteľa, bude znášať Zhotoviteľ v plnom rozsahu so zmluvne stanovenou sankciou obsiahnutou v Sadzobníku.

9.     V prípade zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia majetku, príslušenstva alebo iných súčastí poskytnutých Zhotoviteľovi ubytovacou jednotkou pre potreby dočasného bývania, bude znášať všetky náklady a konsekvencie s tým spojené Zhotoviteľ, ak také vzniknú Objednávateľovi z dôvodu takéhoto konania zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ bude postupovať v zmysle Sadzobníka.

10.   Zhotoviteľ je povinný, v rámci plnenia realizácie diela, si zabezpečiť pred nástupom realizácie diela na vlastné náklady OOPP, v zmysle prilbu, montérky, pracovnú obuv označenie S3, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak alebo nie je v zmluvných dokumentoch ustanovené inak. Spotrebné OOPP (rukavice, hlukotlmiče, ochranné okuliare a pod.) mu budú poskytnuté povereným zástupcom spoločnosti LABRO a. s. alebo zástupcom Hlavného, resp. Generálneho investora, pričom poskytnuté spotrebné OOPP Objednávateľ nebude fakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takto ustrojený nastúpi v prvý deň na realizáciu diela, v stanovenom termíne, čase a Mieste realizácie diela. V prípade, že zhotoviteľ sa nedostaví v stanovenom čase, termíne a na Miesto realizácie diela ustrojený podľa tohto odseku VOP, Objednávateľ to bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a v zmysle Sadzobníka bude na to prihliadať ako na absenciu za daný deň Zhotoviteľa, resp. pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí prídu takto nevystrojení na Miesto realizácie diela.

11.   Pre vylúčenie pochybností platí, že v zmysle odseku 7 tohto článku VOP, náklady Zhotoviteľa na obstaranie stanovených OOPP pre seba, resp. svojich pracovníkov potrebných pre realizáciu diela sú zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene a Zhotoviteľ nemá právo vnášať nároky na zvýšenie ceny alebo odmietnuť zmluvu, objednávku na základe potreby zabezpečenia OOPP.

12.    Ak sa zmluvné strany dohodli, tak Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov vynaložených na ubytovanie a zabezpečenie OOPP. Za týmto účelom musí Zhotoviteľ vystaviť faktúru na sumu, ktorá bude vopred odsúhlasená LABRO, a.s. po predložení príslušných podkladov (faktúra, bločky a pod.) preukazujúcich náklady vynaložené na ubytovanie a/alebo zabezpečenie OOPP. Doba splatnosti takejto faktúry je 5 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodnú, že náklady na ubytovanie a/alebo zabezpečenie OOPP znáša Objednávateľ, tak ten má nárok si tieto náklady uplatniť voči Zhotoviteľovi. Ak sa tak zmluvné strany písomne dohodli, Zhotoviteľ môže takto vyúčtovanú sumu vyfakturovať Objednávateľovi ako vedľajšie náklady.

13.   Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci sú povinní počas celej doby realizácie diela takto zapožičaný majetok chrániť pred zničením, stratou, odcudzením alebo iným poškodením a po ukončení prác na Mieste realizácie diela v zmysle platnej zmluvy tento majetok vrátiť Objednávateľovi, resp. jeho zástupcovi v stave zodpovedajúcemu stavu v dobe odovzdania s prihliadnutím na bežné opotrebenie vzniknuté počas času realizácie diela. V prípade, že Zhotoviteľ takto zapožičaný majetok nevráti, resp. vráti ho zničený, poškodený alebo opotrebovanie nebude zodpovedné času používania, resp. majetok bol odcudzený vinou Zhotoviteľa; Objednávateľ vystaví voči Zhotoviteľovi faktúru v sume zodpovedajúcej obstarávajúcej cene zapožičaného majetku v čase, kedy malo dôjsť k vráteniu majetku. Vysporiadanie faktúry prebehne formou vzájomného zápočtu voči pohľadávke Zhotoviteľa. Ak nebude možné vykonať vzájomný zápočet, Objednávateľ vystaví faktúru Zhotoviteľovi na hodnotu obstarávacej ceny  zapožičaného majetku v čase, kedy malo dôjsť k vráteniu majetku. Ak Zhotoviteľ odmietne uhradiť takto vystavenú faktúru do doby splatnosti, Objednávateľ uplatní svoj nárok súdnou cestou.

14.   Objednávateľ osobitne požaduje a Zhotoviteľ sa podpisom zmluvných dokumentov zaväzuje/je povinný dodržiavať platné právne predpisy, interné normy a prevádzkové pravidlá platné v čase realizácie diela na Mieste realizácie diela. Sankcie vyplývajúce a fakturované Objednávateľovi za porušenie právnych predpisov, interných noriem a prevádzkových pravidiel vzniknutých na mieste realizácie diela, budú v plnej výške prefakturované a prenesené na Zhotoviteľa so započítaním zmluvnej pokuty vo výške stanovenej v Sadzobníku.

15.   V prípade, že Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup na Miesto realizovania diela, Zhotoviteľ pri ukončení diela, pri dlhodobom prerušení prác na diele alebo po skončení zmluvného vzťahu je na základe tohto bodu VOP povinný vrátiť vstupnú kartu Objednávateľovi do 5 pracovných dní buď osobne na adresa: Štúrova 7, 040 01 Košice alebo poštou na  totožnú adresu. Nevrátenie karty sa považuje sa porušenie interných pravidiel a zmluvných podmienok a bude Zhotoviteľovi fakturovaná zmluvná pokuta v zmysle Sadzobníka za každé jedno porušenie a/alebo porušujúcu osobu zvlášť.

16.   Stratu alebo poškodenie vstupných kariet osôb, motorových vozidiel a mechanizmov potrebných na realizácie diela je Zhotoviteľ povinný hlásiť Objednávateľovi bezodkladne.

17.   Zhotoviteľ je povinný pred uzavretím zmluvného vzťahu a/alebo počas realizácie diela, s ohľadom na obsah zmluvy a zmluvných podmienok, informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť kritéria realizácie diela (kvalitu, kvantitu, rozsah, doby plnenia a ďalšie skutočnosti). V prípade, že Zhotoviteľ vopred neinformuje Objednávateľa o objektívnych skutočnostiach, prekážkach, možných porušeniach zmluvne dohodnutých podmienok, Zhotoviteľ je povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu, ktorá Objednávateľovi takýmto konaním Zhotoviteľa vznikla.

18.   Zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa dychovej skúške na alkohol alebo omamné látky. V prípade zisteného pozitívneho výsledku:

a)    pred nástupom na miesto realizácie diela: Zhotoviteľ, resp. jeho pracovník, u ktorého sa pozitivita potvrdila ešte pred nástupom na výkon realizácie diela, nebude vpustený na miesto realizácie diela, podpíše 1. upozornenie „porušenia zmluvných podmienok“ a je povinný podrobiť sa preškoleniu a dodať Objednávateľovi do piatich kalendárnych dní „Záznam o platnom školení a oboznámení s predpismi na zaistenie BOZP, OPP, práce vo výškach“.

b)    v prípade opakovanej dychovej skúšky, v iný deň a zároveň pred nástupom na miesto realizácie diela, ten istý Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci sa opäť podrobia dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, tak v takom prípade Objednávateľ prihliada na takú skutočnosť ako na podstatné porušenie povinnosti. Zhotoviteľovi, resp. jeho pracovníkovi bude znemožnený vstup na Miesto realizácie diela, odobratá vstupná karta a fakturovaná sankcia v plnom rozsahu za opakované porušenie povinnosti podľa Sadzobníka,

c)    ak sa Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci podrobia dychovej skúške priamo na mieste realizácie diela a táto skúška bude mať pozitívny výsledok, Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci, budú okamžite vykázaní z miesta realizácie, budú im odobraté vstupné karty a Objednávateľ má právo na prefakturovanie sankcie v plnej výške, ktorú obdržal z Miesta realizácie diela za Zhotoviteľa, navýšenú o zmluvnú pokutu týkajúcu sa prvého porušenia za každého porušujúceho pracovníka zmysle Sadzobníka,

d)    pri opakovanej pozitivite dychovej skúšky v Mieste realizácie diela, Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci, budú okamžite vykázaní z miesta realizácie, budú im odobraté vstupné karty a Objednávateľ má právo na prefakturovanie sankcie v plnej výške, ktorú obdržal z Miesta realizácie diela za Zhotoviteľa, navýšenú o zmluvnú pokutu týkajúcu sa opakovaného porušenia za každého porušujúceho pracovníka zmysle Sadzobníka.

19.   V prípade, že Zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci odmietnu podrobiť sa dychovej skúške, Objednávateľ to bude považovať za pozitívny výsledok dychovej skúšky a bude postupovať v zmysle odseku 14 tohto článku VOP.

20.   Zmluvné strany sa na základe týchto VOP dohodli, že ak z dôvodu dodania nepostačujúcej kvality činnosti vzhľadom na zazmluvnený predmet plnenia  a/alebo dodania neodborne vykonávaných činností a/alebo nedodržania vopred stanovených a dohodnutých kritérií realizácie diela (kvalita, kvantita, rozsah, doba plnenia a ďalšie skutočnosti), bude Zhotoviteľ v zmysle zmluvy do troch kalendárnych dní od dňa nástupu na Miesto realizácie diela stiahnutý, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadnu odmenu.

 

Čl. VIII

Vyššia moc

 

10.  Akékoľvek omeškanie alebo zlyhanie vo výkone niektorou zo strán nebude znamenať porušenie zmluvných podmienok a nedá základ pre vznesenie nárokov na náhradu škody, pokiaľ také omeškanie alebo zlyhanie vo výkone je spôsobené vyššou mocou. Za prípady vyššej moci sú považované také mimoriadne udalosti, akými sú najmä, no nie výlučne vojna, vojenské operácie rôzneho druhu, vzbury, sabotáže, poškodenie alebo zničenie výrobných zariadení, revolúcie, pirátske činy, explózie, štrajky mimo povinnej strany, živelné pohromy, embargá alebo úradné zásahy, vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktoré vznikli bez zavinenia ktorejkoľvek strany a ktoré napriek vynaloženiu maximálneho úsilia bránia dočasne alebo trvalo plneniu zmluvy, a ktoré nemohli byť zhotoviteľom ani zhotoviteľom predvídané alebo odvrátené.

11.  Omeškanie spôsobené udalosťami vyššej moci môžu byť dôvodom iba na predĺženie termínu výkonu povinností takto ovplyvnenej strany za predpokladu, že s ohľadom na jednotlivé čiastkové termíny zhotovenia diela sa predĺžia termíny ukončenia iba tých častí, ktoré sú ovplyvnené okolnosťami vyššej moci o obdobie, aké sa odôvodnene vyžaduje za daných okolností.

12.  Napriek hore uvedenému, vykoná zhotoviteľ všetky nevyhnutné kroky, aby zmiernil alebo eliminoval vplyv vyššej moci na vykonávanie diela a jednotlivé čiastkové termíny.

13.  Strana, ktorá nemôže splniť svoje záväzky z dôvodu vyššej moci, je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) dní o vzniku/zániku tejto skutočnosti písomne informovať druhú stranu. Povinnosť preukázať existenciu okolností vyššej moci má ovplyvnená strana, ktorá sa jej dovoláva. Začatie a ukončenie okolností vyššej moci musia byť potvrdené Obchodnou komorou štátu, kde sa takáto okolnosť vyskytuje. Okolnosti vyššej moci, ktoré obvykle nepotvrdzuje Obchodná komora, musia byť preukázané iným hodnoverným spôsobom.

14.  V prípade, že vyššia moc bude trvať viac ako tri (3) mesiace, strany bezodkladne prerokujú a písomne dohodnú kroky potrebné na splnenie zmluvy.

 

Čl. IX

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

 

1.     Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení zmluvy alebo v súvislosti s týmto plnením. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu v plnej výške, vrátane nepriamych a následných škôd a ušlého zisku, do desiatich (10) dní odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škody zhotoviteľovi. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva a nároky objednávateľa, vrátane nároku na zmluvnú pokutu za porušenie záväzkov zhotoviteľa uvedených v týchto VOP a ďalších zmluvných dokumentoch.

2.     V prípade, ak zamestnanci zhotoviteľa pri realizácii diela podľa zmluvy prídu resp. môžu prísť do styku s osobnými údajmi, zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím prác poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto povinnosť trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží objednávateľovi sankciu, zhotoviteľ sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

3.     Objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške a za porušenia povinností uvedených v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Zmluvné pokuty podľa Prílohy č. 1 môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi za každé jednotlivé porušenie povinnosti a je oprávnený ich kumulovať.

4.     Vedúci zamestnanci objednávateľa, generálneho zhotoviteľa a/alebo hlavného investora sú v priestoroch, kde sa realizujú práce, oprávnení odobrať povolenie na vstup zhotoviteľovi alebo zamestnancovi(om) zhotoviteľa alebo subdodávateľa alebo subdodávateľovi (ďalej spolu len „porušujúca osoba“) do areálu realizácie diela na dobu určitú alebo natrvalo, a vykázať porušujúcu osobu z areálu a objektov realizácie diela, ale nie len v prípade:

a.     porušenia dopravných predpisov, alebo

b.     stanovenom v zmluvných dokumentoch alebo v týchto VOP.

V takýchto prípadoch objednávateľ vhodným spôsobom informuje zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže požiadať o navrátenie povolenia vstupu pre porušujúcu osobu najskôr po odstránení nedostatkov, pre ktoré došlo k jeho odobratiu. Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto žiadosť na základe vlastného posúdenia odmietnuť.

5.     Pre účely uplatnenia sankcií sa berú do úvahy akékoľvek vyššie uvedené porušenia zistené pri výkone práce pre objednávateľa bez ohľadu na to, či k takému porušeniu došlo pri plnení tejto alebo akejkoľvek inej zmluvy a bez ohľadu na fakt, či druhá strana je/bola v postavení zhotoviteľa alebo subdodávateľa.

6.     V prípade, že súčet zmluvných pokút vyúčtovaných zhotoviteľovi podľa tohto článku VOP za obdobie posledných dvanástich (12) kalendárnych mesiacov dosiahne alebo presiahne čiastku 50.000,- EUR, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy a súčasne odstúpiť aj od ktorejkoľvek inej platnej zmluvy alebo všetkých platných zmlúv uzavretých medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to výlučne podľa rozhodnutia objednávateľa.

7.     Akékoľvek zmluvné pokuty podľa zmluvy alebo VOP sú splatné v lehote do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania zhotoviteľovi. Škoda spôsobená porušením zmluvnej povinnosti, ktorá je súčasne sankcionovaná zmluvnou pokutou, sa nahrádza popri zmluvnej pokute v plnom rozsahu. Objednávateľ má tiež právo započítať zmluvnú pokutu na cenu diela, resp. z nasledujúcej platby.

8.     Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty a náhrady škody podľa zmluvy alebo VOP môže oprávnená strana vyúčtovať druhej strane úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky. Úroky z omeškania sú splatné v lehote štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa doručenia vyúčtovania úrokov z omeškania druhej strane.

9.     Ak objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o ukončení spolupráce s niektorým zo subdodávateľov zhotoviteľa v dôsledku porušovania povinností vyplývajúcich z predpisov podľa tohto článku VOP týmto subdodávateľom, je zhotoviteľ povinný toto rozhodnutie rešpektovať a nahradiť takého subdodávateľa iným subdodávateľom, akceptovateľným objednávateľom, a to v lehote určenej objednávateľom.

10.  Bez ohľadu na sankcie uvedené v tomto článku, objednávateľ môže akékoľvek nedodržanie, obchádzanie resp. porušenie vyššie uvedenej právnej úpravy zhotoviteľom, jeho zamestnancom(ami) a subdodávateľom alebo zamestnancom(ami) subdodávateľa považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

11.  Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje táto sankcia.

12.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody zhotoviteľa v plnej výške.

 

Čl. X

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana a ochrana životného prostredia

 

1.     Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác podľa zmluvy v plnom rozsahu preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov s právnou úpravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a prevencie závažných priemyselných havárií, platnou na území SR, ktoré akokoľvek súvisia s predmetom zmluvy, bez ohľadu na fakt, či sú v zmluvných dokumentoch alebo VOP výslovne spomenuté alebo nie, a zabezpečiť ich bezvýhradné dodržiavanie po celú dobu platnosti zmluvy.

2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť v priebehu prác, ale najneskôr s ukončením prác, ním spôsobené závady v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požiarnej ochrany, prevencie závažných priemyselných havárií a na životnom prostredí, zistené objednávateľom, resp. štátnymi kontrolnými orgánmi.

3.     Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce:

a)    ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov a/alebo zamestnancov,

b)    ak je výkon prác v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, resp. ohrozuje životné prostredie, a to až do doby, kým zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že prijal efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu

c)    ak je výkon prác v rozpore s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, a to až do doby, kým zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že prijal efektívne opatrenia na predchádzanie takému porušeniu.

Takéto zastavenie prác zhotoviteľa sa nepovažuje za omeškanie objednávateľa.

4.     Ak pri výkone prác vzniknú odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ povinný nakladať s týmito odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SR (ďalej „Zákon o odpadoch“) a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva.

5.     Ak pri výkone prác vzniknú odpady, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ (odpady z údržby a servisnej činnosti strojov a zariadení, komunálny odpad, znečistené OOPP, obaly a pod.), je zhotoviteľ povinný nakladať s nimi v súlade so Zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich zneškodnenie na vlastné náklady.

6.     Ak v prípade porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia zhotoviteľom orgán štátnej správy vyrubí objednávateľovi sankciu, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi uloženú sankciu v plnej výške titulom náhrady škody do desiatich (10) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania zhotoviteľovi.

7.     V prípade znečistenia cestných komunikácií pri preprave odpadov, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich bezodkladné vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade suchého obdobia je zhotoviteľ povinný zabezpečiť kropenie cestných komunikácií.

8.     Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia na všetkých pracoviskách na území v areáli realizácie diela, okrem vyhradených a označených fajčiarskych priestorov.

9.     Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že jeho zamestnanci, návštevníci a jeho subdodávatelia, nebudú vnášať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky do areálu realizácie diela, nebudú realizovať práce podľa zmluvy pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a podrobia sa kontrole vykonávanej objednávateľom. Zamestnanci zhotoviteľa a subdodávatelia sú povinní na vyzvanie podrobiť sa orientačnej dychovej, resp. iným skúškam na zistenie prítomnosti alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.

10.  Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať práce vo výškach horolezeckou technikou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác vo výškach dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovené v príslušných právnych predpisoch a ďalšie podmienky určené objednávateľom. Akékoľvek porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

 

Čl. XI

Informácie a propagácia

 

1.     Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré jedna Zmluvná strana sprístupní druhej Zmluvnej strany, pri plnení úloh v zmysle zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Zmluvnými stranami; v súvislosti s realizáciou diela, na ktorej Zmluvné strany spolupracujú alebo ho realizujú; vrátane obsahu a podmienok zmluvných dokumentov uzatvorenými medzi zmluvnými stranami, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva jednej zo zmluvných strán, medzi zmluvnými stranami alebo medzi Objednávateľom a „hlavným investorom alebo generálnym investorom“.

2.     Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie používať výlučne na účel uzavretia alebo plnenia zmluvných vzťahov, prijať všetky potrebné kroky na ich ochranu a zabezpečenie pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe.

3.     Zhotoviteľ bude nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, získanými od objednávateľa v súvislosti s obchodným jednaním, uzatváraním a/alebo plnením zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktoré bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôže použiť na iné účely ako plnenie zmluvy, ani poskytnúť tretím osobám.

4.     Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti a/alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.

5.     Ak dôjde k úniku skutočností, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €  za každé jednotlivé porušenie.

6.     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak príde do styku s utajovanými skutočnosťami, bude dodržiavať zásady ich ochrany a utajenia.

 

Čl. XII

Ochrana dobrého mena

 

1.     Zhotoviteľ je povinný plniť zmluvné povinnosti takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena Objednávateľa. Za poškodenie dobrého mena Objednávateľa sa v zmysle týchto VOP rozumie akékoľvek vyjadrenie, vyhlásenie, správanie alebo konanie Zhotoviteľa, ktoré je spôsobilé poškodiť dobré meno Objednávateľa, podnikateľskú dôveryhodnosť Objednávateľa a spôsobiť Objednávateľovi majetkovú a nemajetkovú ujmu.

2.     Porušenie povinnosti Zhotoviteľa na základe tohto článku VOP sa považuje za závažné porušenie Zmluvných dokumentov medzi zmluvnými stranami.

 

Čl. XIII

Ukončenie zmluvy

 

1.     Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak zhotoviteľ:

a)    odmietne, zlyhá alebo je neschopný náležite vykonať dielo, alebo

b)    odmietne, zlyhá alebo je neschopný zabezpečiť realizáciu diela dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov, vhodných materiálov alebo dodržaním príslušných harmonogramov, alebo

c)    podstatne poruší zákony, príkazy, nariadenia, pravidlá určitého verejného orgánu, v jurisdikcii/ právomoci ktorého sa nachádza dielo, alebo

d)    odmietne, zlyhá alebo je neschopný vykonávať práce v súlade s podmienkami uvedenými v zmluvných dokumentoch, alebo

e)    koná spôsobom, ktorý je priamo zmluvnými dokumentmi považovaný za podstatné porušenie zmluvy alebo povinností zhotoviteľa, alebo

f)     pri tom, keď vykonával prácu pre objednávateľa ako zhotoviteľ (dodávateľ) alebo subdodávateľ podľa inej zmluvy, porušil platné právne predpisy, predpisy generálneho zhotoviteľa či predpisy hlavného investora, ktoré podľa týchto VOP zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

2.     Pri výskyte niektorého z dôvodov opísaných v písm. a) až d) ods. 1 tohto článku objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie špecifikujúce porušenie a požadovanú nápravu. Zhotoviteľ bude mať na nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak zhotoviteľ nevykoná nápravu svojej chyby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti. V prípade konania zhotoviteľa podľa e) a f) ods. 1 tohto článku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti aj bez stanovenia lehoty na vykonanie nápravy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. Objednávateľ, bez ujmy na iných právach alebo nápravných prostriedkoch, môže súčasne s odstúpením od zmluvy prijať niektoré alebo všetky nasledovné opatrenia:

a)    dokončiť celý rozsah prác zhotoviteľa na diele alebo ktorúkoľvek ich časť vrátane zabezpečenia pracovníkov, dodania materiálu a zariadenia, ktoré bude objednávateľ považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác zhotoviteľa,

b)    uzavrieť zmluvu s treťou stranou za účelom dokončenia celého diela alebo ktorejkoľvek jeho časti vrátane zabezpečenia pracovníkov, dodania materiálu a zariadenia, ktoré bude objednávateľ alebo tretia strana považovať za potrebné pre dokončenie rozsahu prác zhotoviteľa,

c)    prijať iné opatrenia potrebné pre nápravu daného zlyhania.

3.     Ak objednávateľ ukončí zmluvu alebo jej časť pre ktorýkoľvek dôvod uvedený v ods. 1 tohto článku objednávateľ môže tiež bez ujmy na iných právach a nápravných prostriedkoch prijať niektoré alebo všetky nasledovné opatrenia:

a)    priamo zaplatiť subdodávateľom zhotoviteľa,

b)    dokončiť rozsah prác zhotoviteľa na diele akoukoľvek metódou, ktorú môže objednávateľ považovať za účelnú a promptnú,

c)    požadovať od zhotoviteľa, aby postúpil svoje práva a vlastníctvo zo svojich subdodávateľských zmlúv alebo objednávok týkajúcich sa diela na objednávateľa alebo ním určený tretí subjekt a zhotoviteľ sa zaväzuje takejto požiadavke objednávateľa bez zbytočného odkladu vyhovieť.

4.     Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo jej časti pre ktorýkoľvek dôvod uvedený v ods. 1 tohto článku a následne súd kompetentnej jurisdikcie rozhodne, že odstúpenie od zmluvy alebo jej časti bolo neplatné, v takom prípade bude uvedené ukončenie zmluvy považované oboma stranami za vypovedanie zmluvy alebo jej časti objednávateľom bez uvedenia dôvodu podľa ods. 7 tohto článku ku dňu neplatného odstúpenia od zmluvy alebo jej časti a objednávateľ bude povinný vyplatiť zhotoviteľovi kompenzáciu podľa ods. 8 tohto článku, pričom takúto kompenzáciu obidve strany považujú za úplné a konečné odškodnenie zhotoviteľa z titulu ukončenia zmluvy alebo jej časti i z titulu neplatnosti odstúpenia od zmluvy alebo jej časti.

5.     Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak objednávateľ:

a)    odmietne, zlyhá alebo je neschopný platiť zhotoviteľovi platby podľa zmluvných dokumentov v dohodnutých lehotách bez opodstatnenej príčiny, alebo

b)    podstatne poruší zákony, príkazy, nariadenia, pravidlá určitého verejného orgánu, v jurisdikcii/ právomoci ktorého sa nachádza dielo, alebo

c)    odmietne, zlyhá alebo je neschopný postupovať v zásadných záležitostiach v súlade s podmienkami stanovenými v zmluvných dokumentoch.

6.     Pri výskyte niektorého z dôvodov opísaných v ods. 5 tohto článku zhotoviteľ doručí objednávateľovi oznámenie špecifikujúce porušenie a požadovanú nápravu. Objednávateľ bude mať na nápravu porušenia sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia. Kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak objednávateľ nevykoná nápravu svojej chyby, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

7.     Objednávateľ môže kedykoľvek písomne vypovedať zmluvu v celom rozsahu alebo čiastočne na základe vlastného uváženia a bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede.

8.     Ak je zmluva alebo jej časť ukončená (a) zhotoviteľom podľa ods. 6 tohto článku, alebo (b) objednávateľom, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu dlžnú za práce vykonané pred dátumom účinnosti ukončenia zmluvy a opodstatnené náklady zhotoviteľa spojené s týmto ukončením, tak ako budú dohodnuté stranami. V prípade chýbajúcej dohody o opodstatnených nákladoch splatných zhotoviteľovi, objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi nasledovné:

a)    oprávnené náklady vzniknuté pri príprave výkonu časti diela, od ktorej bolo odstúpené, alebo ktorá sa nerealizovala v dôsledku ukončenia zmluvy a

b)    oprávnené náklady na vyrovnanie a uhradenie nárokov vzniknutých v súvislosti s ukončením subdodávateľských zmlúv.

9.     Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo jej časti pre dôvod podľa ods. 2 tohto článku, zhotoviteľ neobdrží už žiadnu ďalšiu platbu až do úplného ukončenia diela buď objednávateľom alebo inou stranou. Vtedy bude zhotoviteľovi zaplatený rozdiel medzi dohodnutou cenou diela a všetkými nákladmi a škodami vzniknutými objednávateľovi v dôsledku porušenia podmienok zmluvy zhotoviteľom, vrátane aplikovateľných zmluvných pokút.

10.  Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá ukončila zmluvu, celková suma zaplatená zhotoviteľovi nepresiahne dohodnutú cenu diela, redukovanú o sumu už vykonaných platieb, sankcií/zmluvných pokút alebo zrážok vzniknutých v súvislosti s iným ustanovením zmluvných dokumentov.

11.  Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy alebo stranu, ktorá sa rozhodla ukončiť zmluvu, ak dôjde k jej ukončeniu, zhotoviteľ, pokiaľ nebude objednávateľom inštruovaný inak, vykoná nasledovné kroky:

a)    okamžite zastaví práce,

b)    zredukuje svoj personál, služby a nesplnené záväzky za účelom minimalizácie nákladov na ukončenie,

c)    ukončí všetky nesplnené subdodávateľské zmluvy,

d)    vyrovná všetky záväzky a nároky vzniknuté v súvislosti s ukončením subdodávateľských zmlúv, odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené dielo a zmluvné práva zaplatené zo strany objednávateľa, vrátane, ale nie len, k materiálom, zariadeniam, súčiastkam, príslušenstvu, dokumentácii a informáciám, vrátane prevodu vlastníckeho práva k dielu alebo jeho časti, ak je za týmto účelom potrebný osobitný úkon.

12.  V prípade, že objednávateľ odstupuje od zmluvy v dôsledku nedodržania, obchádzania alebo porušenia platných právnych predpisov, má objednávateľ právo súčasne s odstúpením od tejto zmluvy odstúpiť aj od ktorejkoľvek inej platnej zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to výlučne na základe rozhodnutia objednávateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či takým nedodržaním, obchádzaním alebo porušením bola spôsobená škoda objednávateľovi alebo tretej osobe, došlo k úrazu, resp. inému poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnanca objednávateľa alebo tretej osoby.

 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

 

1.     VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa www.labro.sk .

2.     Meniť a dopĺňať VOP je možné výlučne na základe dohody strán, vo forme ustanovení zmluvy alebo dodatku k zmluve, ktorej súčasťou sú VOP.

3.     Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Príloha č. 1 – Zmluvné pokuty spoločnosti LABRO a.s..

4.     Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, ostávajú ostatné ustanovenia VOP v platnosti v plnom rozsahu.

5.     Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy, neupravené zmluvou, ako aj mimozmluvné nároky vzniknuté v súvislosti so zmluvou sa v celom rozsahu spravujú právom SR bez ohľadu na iné princípy jeho kolízneho práva.

6.     Strany sa dohodli, že súdy SR majú výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, sporov o platnosť, výklad a zrušenie zmluvy a akýkoľvek spor, ktorý strany nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu SR.

7.     Pre vysvetlenie dodacích klauzúl uvedených v zmluvných dokumentoch platia podmienky Incoterms®2010 vydané Medzinárodnou Obchodnou Komorou v Paríži, pokiaľ zmluvné dokumenty nestanovujú inak.

8.     Strany sa výslovne dohodli, že každá písomnosť, týkajúca sa alebo súvisiaca so zmluvou, odoslaná doporučene poštou alebo inou doručovacou službou sa zasiela na adresu sídla (právnická osoba) alebo miesta podnikania (fyzická osoba – podnikateľ) uvedenú v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je strana zapísaná, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak a považuje sa za doručenú (i) piaty deň odo dňa jej odoslania, alebo (ii) dňom skutočného doručenia, ak k doručeniu došlo pred piatym dňom odo dňa jej odoslania.

9.     VOP platia výlučne. Obchodné podmienky zhotoviteľa nie sú platné, aj keď zhotoviteľ uviedol v zmluvnej dokumentácii výslovný odkaz na svoje vlastné obchodné podmienky, alebo ak sú tieto obchodné podmienky vytlačené na písomnostiach zhotoviteľa (predovšetkým na ponuke, potvrdeniach objednávok), pokiaľ neboli objednávateľom výslovne písomne akceptované.

10.  V súvislosti legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti LABRO a. s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov ako je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), má LABRO a. s. všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov, ktorú klienti nájdu prostredníctvom webu na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/53592841/sk/zakladne-informacie .

11.  Zhotoviteľ svojim podpisom zmluvných dokumentov potvrdzuje, že bol v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov a webového sídla spoločnosti LABRO a. s.  oboznámený o spôsobe spracovania jeho osobných údajov, informovaný a poučený, aké sú jeho práva v rámci spracovávania a narábania s jeho údajmi spoločnosťou LABRO a. s., a že svojim právam porozumel a v plnom rozsahu ich akceptuje.

 

V Prešove, dňa 1.5.2023

 

 

LABRO a.s.

Ing. Anton Jašík, prokurista

Kompletné Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF nájdete TU.

Sadzobník zmluvných pokút spoločnosti LABRO a. s.  nájdete TU.